revolutionnaire erin lag geheel in hun lijn en ijverig droeg men voor de verspreiding van deze ideeën zorg. De I. S. D. V. veranderde haar naam in dien van Partij Kom- munis India (P.K.I.), later Partij Kommunis Indonesia. In de S.I. was een scheuring ontstaan, de extreme elementen sloten zich aan de in de Sarekat Rajat, die zich bij de P. K. I. aansloot. Het kon niet anders of de uitgebreide propaganda moest succes hebben: in 1923 brak de spoorwegstaking uit, die Semaoen het verblijf op Java kostte, in 1925 hadden stakingen plaats in Semarang, terwijl in 1926 en 1927 opstanden uitbraken in West- en Midden- Java en op Sumatra's Westkust. De hierop volgende Regeeringsmaatregelen maakten evenwel een einde aan de openlijke communistische actie; bij massa's werden leiders en deelnemers aan de relletjes geïnterneerd te Boven-Digoel, terwijl bij de begrooting van 1928 recherche, politie en leger aanmerkelijk uitgebreid werden. Het Nationalisme. Na de slagen in 19261928 aan het communisme toegebracht, kregen de Inlandsche vereenigingen, die van deze invloeden min of meer vrij gebleven waren, weei de gelegenheid tot ontwikkeling te komen. Ijverig werd daartoe propaganda gemaakt onder de door de P. K. I. nagelaten en aan Boven-Digoel ontkomen leden; hiermede werd ingeluid het tijdperk van het nationalisme. Hoewel meerderen betoogen dat deze benaming voor de volks beweging onjuist is, omdat in Nederlandsch-Indië nog moeilijk van één inheemsche natie kan worden gesproken, doet deze strijd vraag hier minder ter zakehetgeen hier door de betrokkenen onder nationalisme wordt verstaan komt tot uiting in een streven om door bewustmaking en zoo mogelijk economisch opheffen van den Inlander te geraken tot een zoo spoedig mogelijke zelf standigheid dan wel onafhankelijkheid van dit gebied. Eenheid van opvatting over hetgeen onder het „bewust" zijn van den In lander moet worden verstaan, alsmede over het tijdsbestek uitge drukt in „zoo spoedig mogelijk" bestaat nog nietlaatstgenoemd begrip varieert van „nu" tot onbepaald. Evenmin bestaat eenheid van opvatting over de aanduiding „Indonesia". Verreweg de meerderheid der nationalisten wenscht hiermede aangeduid te zien het gebiedsdeel, dat Nederlandsch- Indië vormt, een deel hunner wenscht dit begrip evenwel uitge breid te zien tot Madagaskar, Malakka en de Filippijnen. Onder de politieke vereenigingen, die na den val van het com munisme zich al spoedig op den voorgrond drongen, nam de Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) wel de meest vooraanstaande plaats in. De reeds ten tijde der socialisten en communisten opgedane ervaring, dat die vereeniging het meeste succes had, waarvan de 550

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 48