leiders zich het felst tegen het Gouvernement durfden uit te spre ken, deed zich ook nu weer kennen. De vergaderingen bezoe kende Inlander zocht bij voorkeur die bijeenkomsten uit, waar voor hem eenige sensatie te beleven vielhij apprecieerde den moed van de leiders, die openlijk het gezag durfden aan te val len. Dit prikkelde den leiders nog forscher taal te gebruiken, nog heftiger te zijn in hun aanvallen op de Regeering, die zich hier bij zeer lijdzaam toonde. Toen ten slotte de P. N. 1. hare actie alle perken te buiten deed gaan, berichten ontvangen werden over voorbereiden van ongere geldheden, greep de Regeering in en werd op 29 December 1929 bij een groot aantal P. N. l.-leiders in verschillende plaatsen huiszoeking gedaan, ten gevolge waarvan vier hunner n. 1. ir. Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen en Soepridinata tot gevangenisstraf werden veroordeeld. De P. N. I., hierdoor van haar voornaamste leiders beroofd, werd door mr. Sartono ontbonden. Zij viel uiteen in de door mr. Sartono direct daarna nieuw op gerichte Partai Indonesia en een aantal kleinere vereenigingen, die zich gezamenlijk aanduidden met den naam van Golongan Merdika (onafhankelijke groepen), terwijl bovendien een aantal oud-leden buiten partijverband bleef. Door Soekemi, een onderwijzer van de Taman Siswo-scholen, werden de Golongan Merdika eenigen tijd later vereenigd in de „Pendidikan Nasional Indonesia", momenteel de meest links ge oriënteerde Inlandsche vereeniging. Soekarno sloot zich na zijn ontslag uit de gevangenis aan bij de Partai IndonesiaMoh. Hatta, oud-voorman der Inlandsche studentenvereeniging Perhimpoenan Indonesia in Nederland en bekend uit het strafproces tegen de vier Inlandsche studenten, die zich schuldig gemaakt zouden hebben aan opruiïng, werd lid van de Pendidikan Nasional Indonesia. Deze beide heeren vormen thans de leidende figuren in het Inlandsche non-coöperatieve vereenigingsleven. Wordt vervolgd). MEDEDEELING. De algemeene vergadering bedoeld in artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement, zal plaats hebben op Dinsdag 20 Juni 1933 om 6 uur n. m. in de bibliotheek van het D. v. O. te Bandoeng. 551

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 49