een is te brengen, luchtgevaar schijnt voor achterwaartsche ver bindingen niet te bestaan. Bruggen e. d. zijn hoogstens versperd door een bordje „Defect", dat als de nood aan den man komt, ten behoeve der levensmiddelen-colonnes wordt weggehaald. 7. De verpleging neemt vrijwel alle verkeersmiddelen en wegen voor zich in beslag, zonder dat met andere militaire transporten rekening wordt gehouden. Er zouden nog verschillende andere verschilpunten tusschen manoeuvre- en oorlogsomstandigheden zijn te vinden. We zullen volstaan met er nog één naar voren te brengen, dat echter naar onze meening zeker niet het minst oorzaak is, dat de manoeuvre- verpleging zoo geheel afwijkend is van den oorlogsverplegingn. 1. 8. De intendant is gebonden aan de per man en per dag toe gestane voedinggelden, waaruit alle kosten der voeding, ook alle extra-verstrekkingen, en alle „ongelukjes" (waarmee bedoeld o. a. te veel bestelde en reeds verstrekte artikelen bij plotseling terug- loopende sterkte) moeten worden betaald. Het „te veel" wordt in 's landskas terugggestort, voor het „te min" wordt de intendant aansprakelijk gesteld. Aangezien een tekort op het voedinggeld bij een sterkte van vele honderden menschen spoedig oploopt tot tientallen guldens, zal de finantieele grens, met een ruime zekerheidsfactor berekend, den manoeuvre-intendant bij zijn uitgaven steeds als een waar schuwingsbord „tot hier en niet verder" voor oogen staan, en is weinig toeschietelijkheid te verwachten in geval die grens door omstandigheden wat dicht wordt benaderd. Ten slotte nog de opmerking, dat de manoeuvre-intendant als regel veel meer moet doen dan zijn functie als intendant in tijd van oorlog meebrengt. Behalve de werkzaamheden als intendant (n. 1. bijeenbrengen, beheeren, distribueeren en beschikbaarstellen van levensmiddelen en paardenvoer) is de manoeuvre-intendant vaak tevens etappe-intendant, regelt hij transport en verkeer, zoekt onvindbare troependeelen en tracht desnoods persoonlijk de auto-colonnes derwaarts te leiden. Kan derhalve uit punt 8 verklaard worden, dat een manoeuvre intendant zooals Kolonel Kroon zegt„het hoofd vol zorgen heeft", de laatstopgesomde werkzaamheden maken verklaarbaar, dat hij als een rondzwervende duivelstoejager wordt gekwalificeerd. Het is onze overtuiging dat het thans gevolgde systeem van manoeuvre-verpleging tengevolge van de vele afwijkingen van de werkelijkheid niet kan dienen om een nieuw opgezet oorlogsver- plegingsstelsel aan de practijk te toetsen, althans om daaruit omtrent de bruikbaarheid verstrekkende conclusies te trekken. In het Wetenschappelijk Jaarbericht 1930 (blz. 281) werd betoogd dat het bij manoeuvres toegepaste verplegingssysteem (n. 1. dat 561

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 59