zaak is het niet mogelijk en ook niet noodig, de treinen gedu rende de manoeuvres op oorlogsformatie te brengen. Wij zagen eCuf- -J manoeilvres die beperking veel te ver doorgevoerd. ij zijn er evenwel van overtuigd, dat het vraagstuk van de overbrugging der laatste phase van den aanvoer (n. 1. Hd. Verstr P.-troep) met uitbreiding van het aantal karren niet afdoend is opgelost Daarvoor is een ingrijpende wijziging van het treinwe- zen noodzakelijk, waarbij de techniek een groote rol zal spelen. Voorloopig bestaan echter in onze organisatie nog steeds de karrentreinen voor verschillende onderdeelen. Wij moeten dus ïermede trachten te werken zoo goed en zoo kwaad als het kan. Het bij manoeuvres gebruikte aantal karren is echter, mede in verband met hun zeer geringe capaciteit, veel te klein. (Jok het aantal auto's voor den verplegingstrein der intendance J™!* vo.or de dagen waarop de oorlogstoestand gehand haafd blijft, ruim voldoende worden toegemeten. Bij een tekort aan auto's, waarbij op en neer rijden tusschen Eindstation en Hd. Verstr. P. noodzakelijk wordt, gaat het systeem der korps- gewijze belading ten eenenmale verloren. De P. I. berekene dus nauwkeurig hoeveel auto's voor korpsgewijze belading noodig zijn en dit aantal een zeker surplus worde hem op de oor- ogsdagen ter beschikking gesteld. Alleen dan kunnen „foefjes" achterwege blijven. J 5. Wij komen nu op het menu en verwijzen hier naar de brochure van Kolonel Kroon, wiens suggestie om op „oorlogs dagen inderdaad een „oorlogsmenu" te verstrekken, wij niet genoeg kunnen toejuichen. Een zeer eenvoudig, doch flink maal, uit sluitend te bereiden in de keukenwagens, en indien noodig geen schroom om van de noodrantsoenen gebruik te maken. De verbruikte noodrantsoenen komen dan ten laste van den lande, en behoeven niet uit de voedinggelden te worden betaald daar hieruit reeds de levensmiddelen werden bekostigd, die wel licht de troepen niet bereikten. Op de schaftorde, zooals die gebruikelijk bij de verple- gingsnota wordt gevoegd, zagen wij voor de dagen waarop de oorlogstoestand gehandhaafd blijft, liefst géén menu opgenomen De manoeuvre-intendant zal ten behoeve van zijn begrooting wèl If vore" mc!eten uitmaken, wat hij zal verstrekken, doch de troep behoeft dit niet te weten (weet het in oorlogstijd ook niet). Aan de undigheden van den kok zal worden overgelaten welke maaltij den hij van de verstrekte levensmiddelen weet te bereiden. 566 Wij denken hier aan het gebruik van lichte motorvoertuigen in den baga- u? aia" i mo£e'ijkheid (in navolging van het transport van inf. munitie) de keukenwagens (en z. m. ook de filterwagens) zoodanig te vervolmaken, dat het bereide voedsel (de thee) op eenvoudige wijze als „draagpaardenvracht" naar de troepen kan worden vervoerd, indien wegen of bruggen het verder oprijden der voertuigen niet meer toelaten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 64