Kolonel Kroon doet in zijn brochure een suggestie aan de hand, waarbij door den partij-commandant zou worden uitgemaakt, voor welke onderdeelen moet worden gekookt, en welke gebruik zullen maken van hun noodrantsoen. Er zou dus zoo iets als een „bevel voor het koken" moeten worden uitgegeven. Dit lijkt ons minder juist. Wil men bereiken, dat de troep het avondmaal ontvangt kort na aankomst in het bivak (hetgeen de bedoeling van „koken onderweg" is), dan zou dit bevel toch eenige uren vóór het legeringsbevel moeten uitgaan. Op dit tijd stip kan het den P. C. niet bekend zijn welke troepen (meestal slechts kleine, voor- of zijwaarts uitgeschoven onderdeelen) buiten het bereik van hun treinen zullen blijven. Wij gelooven dat zekerheidshalve voor méér onderdeelen dan bepaald noodzakelijk is van het koken zou worden afgezien, hetgeen aanleiding zou zijn tot vrij groote verliezen op reeds verstrekte versche artikelen (vleesch en groenten). Gebruik makende van de keukenwagens, die bestemd zijn om onderweg te koken, kan er altijd worden gekookt. Inderdaad gebeurt dit op manoeuvre veel te weinig, omdat het kokspersoneel dat zoo eenigszins mogelijk vermijdt, en de verstrekte maaltijden zoodanig uitgebreid zijn, dat de keuken wagens voor de bereiding hiervan niet toereikend zijnvelen zijn daardoor de meening toegedaan, dat van koken onderweg niets terecht komt. Men ziet dan ook bijna altijd koken, na aankomst in het bivak, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse extra pannen en wadjans. De moeilijkheid zit dus niet in de vraag óf er gekookt kan worden, want behalve bij de cavalerie, die (nog) geen keukenwagens heeft kan dat altijd, doch de vraag is, of het bereide eten de troepen „in het terrein" op een of andere wijze kan bereiken. Ook al zou voor sommige onder deelen worden bepaald, dat niet gekookt wordt, dan is toch een deel der reeds verstrekte levensmiddelen verloren, vleesch en groenten houden het geen extra dag uit. Wij prefereeren daarom de volgende oplossing, die n.o.m. meer met de werkelijkheid overeenkomt, en niets meer is dan strikte toepassing der voorschriften. Bepaald wordt, dat gedurende de „oorlogsdagen" uitsluitend in de keukenwagens wordt gekookt, en dat hiermee op normale tijdstippen wordt aangevangen, onafhankelijk van de beweging der troepen, b.v. om 4 uur n. m. Er moet streng de hand aan worden gehouden, dat onderweg wordt gekookt, hetgeen niet beteekent dat de keukenwagens voortdurend marcheerende moeten zijn. Proefondervindelijk is bewezen dat dit kan, mits een een voudig menu worde verstrekt (geen spiegeleieren e. d.). Wanneer de toestand nu, op het tijdstip dat het maal moet worden verstrekt zoo blijkt te zijn, dat de verplegingsofficier geen kans ziet het bereide maal bij den troep te krijgen, dan stuurt hij hiervan bericht aan den betrokken commandant. Indien 567

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 65