het partijverhand en aan overwegingen van tactischen aard. Fou- rageeren door de vijandelijke linie heen, uit het voorterrein, ware te verbieden. Het beeld der verpleging en de te ondervinden moeilijkheden wordt hierdoor ten eenen male vertroebeld. Voor de verpleging van de ensceneering dient afzonderlijk personeel te wor den aangewezen, met een afzonderlijken intendant, of abituriënt van de H. K. S., aan wien z n. tevens de verpleging van speciale afdeelingen, rechtstreeks onder bevel van de manoeuvre-leiding staande (dus buiten partijverband) kan worden opgedragen. Aan gezien ook de ensceneering buiten de eigenlijke oefening staat, kan bij de verpleging hiervan meer met de vredesomstandighe- den rekening worden gehouden. 8. Het kunstmatig scheppen van moeilijkheden voor de verple ging, zooals b. v. het vernielen van bruggen en onbruikbaar ver klaren van wegen kan zijn nut hebben om het beeld der oorlogs moeilijkheden te benaderen. Men overwege echter te voren goed de consequenties hiervan. Wanneer bij stagnatie van het auto-vervoer niet beschikt wordt over andere hulpmiddelen, of niet de vrijheid bestaat karren, draagpaarden, koelies e.d. in te huren, zal niemand kans zien de moeilijkheden te overwinnen. Hij die de moeilijkheden schept, bedenke dus te voren goed, of de financieele consequenties hier van ten volle kunnen worden aanvaard. 9. Men stelle den partij-intendanten een flinken verplegings- troep ter beschikking, waarbij eenige goede onde>ojficieren. Het in te deelen intendance-personeel (magazijnmeester, conducteur) moet in staat zijn zelfstandig te werken, ten einde den P. I. zelf vrij te maken van het verrichten van werkzaamheden, die ook in oorlogstijd niet door hem zullen kunnen worden verricht. (Het beheer der voorraden, afwegen en gereedstellen der levensmidde len, beladen van auto's, enz.). Eerst dan zal de P. I. in staat zijn zich veelvuldig op te houden in het Stafkwartier van den P Ct. ten einde van den toestand op de hoogte te blijven, en adviezen te geven, die hem in verband met de verpleging mochten worden gevraagd. Bovendien moet de P. I. een vervanger hebben (abitu riënt H. K. S.) die gedurende zijn afwezigheid met de algemeene leiding der meer achterwaarts te verrichten verplegingswerkzaam- heden kan worden belast. 10. Tusschen het Kwartier van den Staf van den Partij-Ct. en de plaats waar de autotreinen worden beladen (Eindstation A. A.) (bij manoeuvres nog vaak (onjuist) aangeduid als Hd Vstr. P.), behoort tektonische verbinding te bestaan. Immers op het moment dat de verplegingscolonne in beweging moet worden gesteld en aanwijzingen voor den verderen marsch en voor de splitsing der colonne moeten worden gegeven, bevindt de P. I. zich bij den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 67