de chemische nabehandeling over de lengte 14 mm. en over de breedte 9 mm. was gekrompen, d. w. z. respectievelijk 2,3 °/0 en 1j6 °/0. Dit laatste bezwaar deed zich niet voor bij een amerikaansch waterproof papier„Brown's resistal linen ledger". Deze zeer taaie, duurzame en vochtbestendige papiersoort liet zich ook zonder moeite bedrukken. Daar bovendien Brown's papier goedkooper is, geen nabehandeling behoeft te ondergaan en toch kaarten van zeer goede hoedanigheid levert, werd aan deze papiersoort de voorkeur gegeven en het voor het leger bestemde deel van de oplaag erop afgedrukt. Van dezen herdruk zijn thans, hoofd zakelijk in het garnizoen Malang, ruim 850 exemplaren in gebruik. De op „Brown's resistal paper" gedrukte kaarten kunnen on- opgeplakt worden gebruikt. Zijn zij vuil, dan kunnen zij met water worden afgespoeld en daarna zoo noodig voorzichtig met water en zeep worden gereinigd. Na het drogen kan de kaart met een matig warm strijkijzer worden opgestreken. De practijk moet thans uitwijzen, of aan deze „kaart-uit-één-stuk" de voorkeur moet worden gegeven boven de dusverre gebruike lijke opgeplakte kaarten daarom wordt de garnizoenskaart van Malang in ieders aandacht aanbevolen. Ten slotte zij medegedeeld, dat, behalve de reeds genoemde uitgaven in Engeland en Nederlandsch-lndië, ook in Nederland, dit conserveeringsproces wordt bestudeerd, zoodat elke mededee- ling omtrent ervaringen met het geprepareerde kaartenmateriaal, hoe onbelangrijk ook, van verschillende kanten zeer op prijs zal worden gesteld. 578

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 76