580 a. suiker. Oprichting Nivas oorzaaak (uiteenvallen der Visp wegens onder linge verdeeldheid der leden, wegens handhaving van te hoog prijsniveau zeer groote stock). b. rijst. Invoerverbod (waarom het te verwachten gevolg ook in verband met restrictie suikerareaal. c. overleg met naburige staten (uitvoer van zout naar JAPAN). 2. Opheffing van het drankverbod in de Vereenigde Staten. Volsteadwet in 1920 van kracht dranken met meer dan V2 °/o alcohol, behoudens voor medisch geb'uik, ongeschikt voor menschelijke samenleving nationale maatregel lot zedelijke verheffing ernstig ingrijpen in gewoonten en bemoeienis met particuliere leven actie wekt reactie de uitzondering bron van ontduiking prijs in de V. S. tien maal zoo hoog als in EUROPA. smokkelhandel geen eerbied voor deze wet controle hcogst moeilijk ontduiking een sport, waaraan scholieren mededoen afschaffing van het verbod. 3. Bandoeng als toeristencentrum. Ligging klimaat wandeltochten en autotochten korte beschrijving van een wandel- of autotochtbelang van 1NDIË in het algemeen en van BAN DOENG in het bijzonder bij touristenverkter reclame. MALEISCH. lste vraag; tijd: 1 uur. Te vertalen in het Maleisch (Latijnsche karakters): De verpleging der troepen in Bantam. Wat betreft de levensmiddelen, meer in het bijzonder de geconserveerde artikelen (ikan kering dan sebagainja), werd de opvoer als volgt geregeld. Den 13en November j.l. kwamen de eerste troepen in Bantam aan, nl. één compagnie onder commando van kapitein B., in den namiddag van den zelf den dag gevolgd door 40 man marechaussee's uit Meester-Cornelis. Reeds den volgenden dag werd voor deze troepen verzonden 250 kg. geconserveerd rundvleesch, 79 kg. gedroogde visch en 10 kg. boter. In de week van 14 t/m 20 November werden o.a. naar Bantam opgevoerd 1085 kg. geconserveerd rundvleesch in blik, 212 kg. gehakt in blik, 500 blik ken volksspijs, 100 blikken leverpastei (pastai), 54 kg. boter, 162 manden ver- sche groenten, enz. In het belang der verpleging werd aan den troepencom mandant in Bantam een kapitein-intendant toegevoegd, die voor de distributie der levensmiddelen aldaar zorgde, terwijl een kapitein-intendant te Weltevreden met inkoop en verzending belast was. Runderen, geiten, kippen, enz. werden plaatselijk ingekocht, zoomede rijst» Wanneer koopen niet mogelijk was, werden deze benoodigdheden eenvoudig gevorderd, doch steeds tegen volle vergoeding. Tegen strooperijen, plundering en andere gewelddaden werd steeds met gestrengheid gewaakt. 2de vraagtijd1 uur. Overzetting van Arabisch handschrift in Latijnsche karakters. Zie blz. 581.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 78