Verkennen of beveiligen Welke taak is in de vreemde legers aan de lichte troepen van legerkorps en divisie toegedacht? In het algemeen gesproken kunnen wij zeggen dat, terwijl de lichte troepen van de divisie een vrijwel uitsluitend beveiligende taak hebben, bij de lichte troepen van het legerkorps de verken nende taak meer op den voorgrond treedt. Komt dit laatste in het bijzonder in de Duitsche en ook in de Ned. voorschriften tot uiting, volgens de Fransche reglementen is voor de groupe de ree. de corps d'armée de beveiliging hoofd zaak en wordt zij daartoe veelal gebruikt ter versterking van de lichte troepen van de divisiën. De „Instruction prov. sur l'emploi tactique des grandes unités" vermeldt daaromtrent: „La cavalerie affectée organiquement aux Divisions et aux Corps d'armée assure la recherche des rensei- gnements en avant de leur front et le maintien du contact; elle contribue a la protection immédiate des troupes". Duidelijker nog is het Règlement de la cav., He deel, Emploi de la cav.: „En général, les organes de reconnaissance de corps d'armée sont employés a renforcer les groupes de ree. div., afin d'augmenter les moyens dont ceux-ci disposent pour remplir leur mission. Dans certains cas, en particulier lorsque le corps d'armée n'a pas en avant de lui une cavalerie d'armée, le groupe de recon naissance peut être employé a rechercher un renseignement a portée limitée. II opère comme un detachement". „Dans la marche en avant d'une division encadrée, le groupe de ree. de la division est affecté a l'avant-garde ou réparti entre les avants-gardes de la division". Dit laatste optreden dient dus zuiver voor de rechtstreeksche beveiliging van de divisie. In „Führung und Gefecht" vinden we nadrukkelijk aangegeven: „Die Hauptaufgabe der Truppenkavallerie ist die Nahaufklarung. Neben der Nahaufklarung bedarf jede Truppe eine Nahsicherung". De Hollandsche reglementen geven ter zake het volgende„De verkenningsafdeeling treedt op als een verken.-detachement en verkent in den regel over het geheele verkenningsvak der divisie- groep. Z. m. moet de haar verstrekte opdracht aanwijzingen bevatten betreffende de frontgedeelten, waaromtrent de D. G. C. in de eerste plaats inlichtingen verlangt. De verken, afdeeling kan naast de verkennende ook een beveiligende taak hebben. In ieder geval moet in de opdracht zijn aangegeven welke taak de voornaamste is of op een bepaald oogenblik de voornaamste wordt". Optreden van de lichte troepen van het legerkorps. Gaven wij in het vorenstaande eenige aanhalingen uit buiten- landsche voorschriften, een nadere bestudeering daarvan en van 509

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 7