589 trouilles, welke zoodanig kruisen, dat geen oogenblik een te groot gedeelte van het vak ontbloot is. De keuze van echelonneering in de diepte is van verschillende factoren af hankelijk, zooals belichtingsomstandigheden, afstand waarop de te beschermen vliegtuigen boven het vijandelijk front moeten doordringen en de wijze waarop de vliegers in een richting ziend, zoowel de eigen als de vijandelijke vliegtuigen gemakkelijk kunnen opmerken. Een vast schema is hiervoor niet aan te geven. De bescherming van den kabelballondienst geschiedt in het algemeen indirect. Bescherming van bombardeerverbanden, wanneer het een operatie van be perkten omvang betreft (minder dan 20 km), wordt uitgevoerd door deze bombardeerverbanden gedurende den geheelen duur van de oorlogshandelin gen te begeleiden. Gaat het echter om een oorlogshandeling van grooteren omvang, dan bepaalt de bescherming zich tot a. gedurende de heenvluchthet banen van den doortocht voor de bom- bardeerafdeelingen door de zóne, waar deze zouden kunnen stuiten op een reeds kruisende vijandelijke jachtvliegdienst. b. gedurende den terugtochthet opvangen van diezelfde bombardeeraf- deelingen wanneer deze de eigen liniën weer naderen, ongetwijfeld ach tervolgd en aangevallen door vijandelijke jagers, welke den tijd hebben gehad om op te stijgen voor hunne vervolging, dan wel door het uitvoeren van een afleidende handeling om een tegenactie van den vijandelijken jachtvliegdienst uit te lokken. Tegenwerking en vernietiging. De inzet van den jachtvliegdienst met het doel te vernietigen levert geen moeilijkheden op, mits de inlichtingen van de luchtdoelbestrijdingsmiddelen tijdig en volledig worden ontvangen, m a.w. de jachtvliegdienst tijdig gealarmeerd wordt, waarbij wordt aangenomen, dat niet meer dan 25 min. verloopen tusschen de ontvangst der inlichtingen en de eerste aanvallen van den gealarmeerden jachtvliegdienst. Meer gecompliceerd is het vraagstuk van het den vijandelijken vliegdienst beletten om nuttigen arbeid te verrichten („tegenwerking"), omdat in dit geval de jachtvliegtuigen boven de te verdedigen zóne aanwezig moeten zijn tege lijkertijd met den vijand en een tijdsverloop van 25 min. doorgaans te lang zal zijn. Daarom moet een schema opgesteld zijn volgens hetwelk de jacht vliegdienst voor tegenwerking wordt ingezet. Dit schema omvat het inzetten van een scherm van jachtpatrouilles in de lucht, welke aangevuld kunnen worden door inzet van reserves, die op de vliegvelden worden gereed gehou den. De jachtpatrouilles moeten kunnen beschikken over een groote bewe gingsvrijheid; aan elke patrouille zal een begrenzing van 15 a 20 km in het horizontale vlak en 1500 a 2000 m in het verticale vlak worden gegeven. De versterking door de reserve mag niet worden verkregen door verdichting van het scherm, doch door aanvullende aanvalsschermen, welke optreden kort nadat het voorgaande scherm tot den aanval is overgegaan. Aangezien, zooals in het artikel duidelijk naar voren is gebracht, de „be- schermings"- en de „tegenwerkings"-opdrachten op geheel verschillende wij zen worden uitgevoerd, kunnen deze opdrachten niet tegelijkertijd aan dezelfde eenheden worden gegeven. v. V. Kampfwagen-Abwehr. In het Maartnummer van Wehr und Waffen komt het eerste gedeelte voor van een vervolgartikel betreffende vorenstaand onderwerp. Zonder den inhoud in alle opzichten te onderschrijven o.a. ten aanzien van het succes van door de artillerie te leggen afsluitingsvuren ter bestrijding van tankaanvallen is men wel erg optimistisch willen wij deze studie, welke in een kort bestek op logische wijze de ontwikkeling en het gebruik van de verschillende bestrijdings middelen uiteenzet, onder verstrekking van zeer vele gegevens, gaarne ter bestudeering aanbevelen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 87