Moeten de k.m.'s ingedeeld worden bij de pelotons of verdient het aanbeveling deze wapens te concentreeren in de hand van den eskadrons-commandant? Luitenant Sandberg beveelt eerst genoemde oplossing aan en komt daarbij tot een uitbreiding van het eskadron, welke in het soberste geval 8 man en 8 paarden bedraagt. Deze uitbreiding is echter binnen de grenzen van de nieuwe formatie van het wapen niet mogelijk en kost dus geld. Hoe gaarne wij ons ruiterwapen deze geringe versterking ook toewenschen, gelooven wij niet, dat deze in de eerst komende jaren verwezenlijkt kan worden en hebben daarom een oplossing gezocht welke geen geldelijke consequenties met zich brengt. Het valt niet te ontkennen, dat indeeling der k.m.'s in de pelotons hinderlijk kan zijn bij het verrichten van patrouillediensten, waarbij het peloton gesplitst wordt in groepen van !/2 peloton of kleiner. Deze patrouilles behoeven niet te vechten het verdient zelfs aanbeveling dat zij zich niet tot het gevecht laten verleiden, daar dit vrijwel steeds tot verliezen zal leiden, welke in de meeste gevallen niet in overeenstemming zijn met de daardoor verkregen resultaten. Ook voor de vredesopleiding lijkt ons decentralisatie dezer wapens beter. Wij zouden daarom de k. m.'s willen indeelen in een afzonderlijk k. m.-peloton, bestaande uit 3 sectiën a 2 k. m. s De bestemming dezer sectiën denken wij ons iets anders dan die der thans bestaande k. m.-sectie. Deze toch is bestemd om op te treden als afzonderlijk orgaan in het gevecht van het eskadron of om in deelen gesplitst samen te werken met onder deden van het eskadron (R. C. I, punt 11). Het door ons voor gestelde peloton zal vrijwel nimmer als geheel optreden, doch in den regel verdeeld worden in sectiën, welke toegevoegd worden aan de pelotons (het gevecht van lichte troepen vereischt in de meeste gevallen een breed front met veel automatische wapens over dit front verdeeld). De sectiën denken wij ons slechts bij uitzondering gesplitst, zoodat het optreden dezer vuurwapens veel overeenkomst zal vertoonen met het optreden van een sectie mitrailleurs. Krijgen deze k. m.'s nu in de toekomst ook nog een lichte affuit (de voordeelen waarvan herhaaldelijk in dit tijdschrift zijn bepleit), dan zal de gevechtskracht van de cavalerie daardoor op het gewenschte peil worden gebracht. De organisatie van het k. m.-peloton kan dan ook soberder worden genomen dan die der thans bestaande k. m.-sectie. Immers, het peloton waaraan een sectie k. m.'s wordt toegevoegd kan zelf zorg dragen voor handlangers voor de munitieaanvulling, terwijl het commando van het k. m.-peloten kan worden vervuld door den oudsten sectiecommandant (Eur. wachtmeester). In de weinige gevallen dat onderdeelen van het k. m.-peloton bij elkaar blijven, kan de eskadronscommandant de benoodigde handlangers doen leveren door het dichtst bij zijnde peloton. De bestaande k m.-sectie telt volgens R. C. II, punt 121 1 Eur. wachtmeester, 3 k. m.-schutters, 3 helpers, 3 handlangers en 624

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 26