Wanneer de Chef niet optreedt als voorzitter, zoo redeneert hij verder, kent hij de voor de hoofdcommissie verschijnenden slechts uit de stukken en moet zijn advies in zooverre minder waard zijn dan dat van de leden der commissie, die de personen zagen en konden onderzoeken. Generaal Bijker acht het boven dien geen bezwaar voor het prestige van den Chef, wanneer hij eens overstemd mocht worden. Het gaat hier toch alleen om een appreciatie van waargenomen afwijkingen en de ervaring leert dagelijks, dat zelfs de grootste corypheeën in Europa op geneeskundig gebied, het dienaangaan de niet met elkaar eens zijn. Trouwens zegt hij, wanneer per sé vermeden moet worden, dat een meerdere in een commissie door minderen wordt overstemd, dan is het in een leger onmogelijk commissorialen arbeid te verrichten. Generaal Bijker stelde derhalve aan den Legercommandant voor, het bewuste artikel 11 van het Reglement voor den M.G. D. in Nederlandsch-Indië, weer te wijzigen en wel in dién zin, dat de mogelijkheid weer geopend werd, dat de Chef M. G.D. weer optrad als Voorzitter der Hoofdcommissie. Bij Gouvernementsbesluit van 18 Januari 1911 No. 12 werd artikel 11 weder gewijzigd en bepaald, dat in de geneeskundige hoofdcommissie zitting zouden nemen zooveel mogelijk opper- en hoofdofficieren, waardoor dus de mogelijkheid was geopend, dat de Chef M.G.D., opperofficier zijnde, in de hoofdcommissie kon zitting nemen. Sindsdien is de toestand zoo gebleven en kan de Chef M.G. D. desgewenscht als Voorzitter der geneeskundige hoofdcommissie optreden. Het is goed in aansluiting op het voorgaande over de genees kundige hoofdcommissie de geneeskundige commissies voor her haald onderzoek in beschouwing te nemen. Zooals bekend is, wordt de commissie voor herhaald onderzoek alleen genoemd in de pensioenreglementen. De taak van de geneeskundige hoofdcommissie en die van een commissie voor herhaald onderzoek komen in zekeren zin met elkaar overeen. Toch is het terrein, waarop de geneeskundige hoofdcommissie zich mag bewegen veel uitgebreider. Beide ver richten ze een herkeuringmaar een commissie voor herhaald onderzoek verricht dit onderzoek alleen, wanneer het gaat om pensioen of onderstand, terwijl de hoofdcommissie niet alleen een herkeuring kan verrichten, wanneer het gaat om pensioen of onderstand, maar ook, wanneer het gaat bijvoorbeeld om Europeesch verlof; kortom elke uitspraak van een geneeskundige commissie kan op last van den Legercommandant aan het oordeel der geneeskundige hoofdcommissie worden onderworpen. Op een onderzoek, door een commissie voor herhaald onder zoek wanneer het gaat om pensioen of onderstand, bestaat vol- 637

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 39