vereenigingenzulks bleek duidelijk uit haar orgaan.de „Barisan Kita". Voormannen zijn Lengkong en Abdoel Wahab. Celebes Instituut (C. Het Celebes Instituut werd in Januari 1931 te Soerabaja op gericht, sindsdien werden meerdere afdeelingen op Java en Ce lebes gesticht. Hoewel de vereeniging een loyale zou zijn (het beschermheerschap zou zelfs worden opgedragen aan den Gou verneur van Oost-Java), doen de namen der leiders vermoeden, dat deze loyaliteit niet blijvend zal zijn. In het bestuur zitten n. 1. Waney, een overtuigd nationalist en Dengah, een gewezen com munist. Voorzitter is Mogot. Voorloopig is het C. I. evenwel nog coöperatief georiënteerd. Sarekat Ambon (S. A). Nadat door Ambonneezen verschillende vereenigingen waren opgericht, welke spoedig na hun oprichting ter ziele waren ge gaan, ontstond in 1920 onder leiding van Patty te Semarang de Sarekat Ambon. Al spoedig raakten zoowel de vereeniging als haar leider onder communistischen invloed door middel van haar vrouwenafdee- ling „Ina Toeni" trachtte men de Ambonneesche militairen te bewerken. Toen deze actie dreigde succes te zullen hebben, grepen de autoriteiten in, de invloed der beweging nam af. Toen Patty niet ophield met zijn opruiende propaganda, werd hij eerst te Roeteng, later te Benkoelen geïnterneerd. Eenige maanden geleden verhuisde hij opnieuw, nu naar den Boven-Digoel. De pogingen van de S. A. om rechtspersoonlijkheid te krijgen leden schipbreuk; begrijpelijkerwijs werd de vereeniging door de Regeering niet vertrouwd. Sindsdien is de S. A. een der extreme vereenigingenonder de Ambonneezen heeft zij evenwel weinig invloed meer, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de contra actie van het zeer loyale Moluksch Politiek Verbond, staande onder leiding van het Volksraadslid Dr. Apituley. De S. A. is non-coöperatief; haar vrouwenafdeeling Ina Toeni bestaat nog. Voormannen zijn Syaramual, Nanlohy, Tuanakotta en Latuharhary. Timorsch Verbond TV.). Deze vereeniging werd in 1921 te Makasser opgericht onder voorzitterschap van Ammallo. Zij was oorspronkelijk zeer loyaal, dermate zelfs dat het beschermheerschap zou worden opgedragen aan een ambtenaar of een officier, terwijl militairen lid konden worden van de vereeniging. In den communistischen tijd ging zij evenwel den extremistischen kant uit en nu is zij een der non- coöperatieve partijen. 654

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 56