Deze onderwijsman wenscht het onderricht aan Inheemsche kinderen te zien ingesteld op Javaansch-nationalen grondslag. Hoewel men niet afwijzend moet staan tegenover het goede wat het buitenlandsche onderwijs kan brengen, mag dit nooit een oorzaak zijn dat het kind van zijn gewezen omgeving vervreemdt, het moet ten allen tijde hiermede vertrouwd blijven Westersche methodes en voorbeelden dienen dus genationaliseerd te worden. De omgang tusschen onderwijzer en kind mag niet beperkt blijven tot den schooltijd, internaten zijn dus gewenscht. Sinds de oprichting in 1922 is Taman Siswo uitgegroeid tot een instituut met ongeveer 150 scholen, die zonder regeerings- subsidie werken en dus gerekend kunnen worden tot de wilde scholen. Ki Adjar Dewantoro heeft dan ook krachtig geprotesteerd tegen de desbetreffende ordonnantie en zelfs een gereglementeerd lijdelijk verzet ertegen in het leven geroepen. 7. Vakbeweging. Ook in Nederlandsch-Indië heeft de vakbeweging haar intrede gedaansadokoetsiers, chauffeurs, huisjongens, landsdienaren, enz. sloten zich aan in vakbonden ter behartiging van hunne belangen. Momenteel kan men twee federaties van vakvereeni- gingen onderscheiden en wel ade Persatoean Vakbond Pegawei Negri (P.V.P.N.), waarin ver- eenigd zijn de vakvereenigingen van landsdienaren b. de Persatoean Sarekat Sekerdja Indonesia (P. S. S. I.), waarin vereenigd zijn de vakbonden van werknemers van particuliere in stellingen. Sedert de oprichting der eerste vakvereeniging in Ned.-Indië in 1912 heeft deze beweging roerige dagen gekend. Meerdere der bonden kwamen onder communistischen invloed met alle kwade gevolgen daaraan verbonden: ontbinding der vereeniging en inter- neering der leiders. Den laatsten tijd schijnt het wat beter te gaan met de vakbe weging hoewel de politiek nog wel eens om den hoek komt kijken, legt men zich meer toe op het bereiken van sociale ver beteringen dan op het omverwerpen van het wettige gezag zooals vroeger onder den invloed van de Liga tegen koloniale onder drukking meer gewoonte was. Vakvereenigingen, die kort geleden nogal van zich deden spre ken, zijn de P. P. P. H. (Persatoean Pegawei Pegadean Hindia) en de P. G. H. B. (Persatoean Goeroe Hindia Blanda). Laatstgenoemde vereeniging wijzigde onlangs haar naam in dien van Persatoean Goeroe Indonesia. (P. G. L). Vooral de P. B. I. schijnt zich te interesseeren voor de vakbe weging dr. Soetomo had een werkzaam aandeel in de oprichting van de P. S. S. I. 662

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 64