De Chineesche beweging. Onder de Chineezen in Ned.-Indië zijn vier stroomingen te onderscheiden 1. Die der leden van de Kuo Min Tang, de Chineesche volks partij in China. Een groot deel der Singkeh-Chineezen is hierbij aangeslotenhet is begrijpelijk dat deze personen met groote belangstelling de gebeurtenissen in het moederland volgen. De afdeeling der K. M. T. in Ned.-lndië oriënteert zich dan ook grootendeels op de moederpartij in China. 2 De communistische, zijnde de minst krachtige strooming. Hoewel het communisme in Indië verboden is, komen verschijn selen ervan af en toe, vooral onder de Singkeh-Chineezen, voor. Meestentijds treden zij op als colporteurs van communistische lectuur. 3. Het streven der Chung Hwa Hui naar verbeteringen op politiek, sociaal en economisch gebied. Deze zeer invloedrijke vereeniging werkt loyaal met het Gouvernement samen en staat onder leiding van het Volksraadslid Kan. Aangeteekend moge worden, dat de gelijknamige Chineesche vereeniging in Nederland links georiënteerd is. 4. De eerst kort geleden zich geuit hebbende strooming onder de peranakan-Chineezen om samen te gaan met de Inlandsche nationalisten. Zij uitte zich het eerst bij de oprichting van de Perserikatan Perkoempoelan2 Bangsa Azia (P. P. P. B. A.) een vereeniging, waarvan alle Aziaten lid konden worden. Een „Azië voor de Aziaten" kwam hierbij tot uiting. Voorman der beweging was de Chinees Lim Khoen Hian. Toen deze vereeniging geen succes bleek te zijn, richtte deze Chinees een andere op, de „Partij Tiong Hoa Indonesia" (P. T. H. I.). Deze partij zoekt nau we samenwerking met de Inheemsche politieke vereenigingen. Zij schijnt een matig succes te hebben in enkele plaatsen werden afdeelingen opgericht. (Slot volgt). 665

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 67