6. EEN CONCOURS BESTGAAND RIJPAARD. Het Bestuur van de Militaire Hippische Sportvereeniging te Batavia maakte den 29en Maart bekend, dat er eind April een concours bestgaand rijpaard zou worden gehouden, waarvoor de navolgende bepalingen werden vastgesteld. 1 De deelnemers rijden hunne paarden één voor één voor, waar bij het programma der gevraagde verrichtingen desgewenscht zal worden voorgelezen. 2. De tijd waarbinnen de proef moet worden gereden, bedraagt 10 minuten, te rekenen van het begin der stapbeweging. 3 De niet of niet in de, c. q. opgelezen, volgorde uitgevoerde bewegingen, zoomede alle bewegingen, welke worden verricht nadat de vastgestelde tijd is verstreken, worden met „0 gewaardeerd. 4. Harnachement naar verkiezing, echter stang en trens verplich tend hulpteugels niet toegestaan. 5. Gevraagd zal worden a. in stap rijden met langen teugel en in de hand gesteld paard alsmede het laten wijken voor de beenen b. het aandraven uit den stap, het halt houden en achterwaarts gaanhet rijden van volteshet uitstrekken en verkorten van den ganghet laten strekken en in de hand stellen c. het aangaloppeeren uit den draf, den stap, het halt houden en het achterwaarts gaan het rijden van voltes, het laten strekken en in de hand stellen. 6 Teneinde te voorkomen, dat de paarden het programma uit het hoofd leeren, zal het volledig programma eerst den 22en April aan de deelnemers worden toegezonden. Teneinde ook die officieren, die tijdelijk niet in het bezit zijn van een paard, dat hun een redelijke kans op een prijs kon be loven, toch te doen profiteeren van de geboden gelegenheid om ervaring op te doen bij het rijden in een concours, bepaalde de Commandant 1. R. A. dat zoo mogelijk alle officieren der afdeelingen te Batavia aan het concours zouden deelnemem. Aan de drie leden der beoordeelingscommissie werd verzocht na afloop van het concours hunne algemeene opmerkingen over het door de deelnemers vertoonde op schrift te willen stellen. 671

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 73