688 3. de geschiktheid tot het snel doen uitvoeren van requisites en benutten van plaatselijke hulpbronnen; 4. het vermogen om stelsels van vervoer te improviseeren. Ons bepalende tot de verpleging en wat daarmede in verband staat, trekt vooral onze aandacht, waar schrijver zegt: „The war method may be laid down in manuals with great departmental verbosity and with infinite care, but it can only be partially practised in manoeuvres, and even then realism is vitiated by actuaries and accountants". Een bekend geluid in hoofdstuk 15 van uitgave No. 77 van de I. K. V. uit Kolonel Kroon t. a. v. ons leger een soortgelijke klacht. Verder wijst schrijver op het groote belang van de voorbereiding door middel van een tijdige bestudeering der hulpbronnen in het toekomstige ope ratiegebied. Vorderingen bij de Inlandsche bevolking zonder rekening te hou den met hare eigen behoeften wordt ontraden, als leidende tot opstand, waardoor een gedeelte der troepenmacht aan haar eigenlijke bestemming zou worden onttrokken. En voorts: „Lack of system for the ordering of requisitions and the absence of regulations have in the past been greatly responsible for plunder and pillage" Daarom moeten het requisitiestelsel en de exploitatie der plaatselijke hulpbronnen een deel uitmaken van de oorlogsvoorbereiding. Ten slotte bespreekt schrijver de bezwaren, verbonden aan een improvisatie van het transportwezen, vooral m. b. t. de personeelsvoorziening. Militar Wochenblatt 1933 No. 29 geeft een korte beschrijving van een nieuwe velduniform, welke thans bij 2 bataljons van het Engelsche leger in beproeving is. De aangebrachte wijzigingen beoogen in hoofdzaak hygiënische verbeteringen en een vermindering van het gewicht. Bulletin Beige des Sciences Militaires. April 1933. De Luit.-Oen. Giron beschrijft in La Mobilisation de la Nation hoe deze aangelegenheid in België is geregeld. Na de ervaringen opgedaan met de improvisaties in 1914 heeft men ook in België ingezien, dat deze materie in vredestijd terdege moet worden voorbereid. Deze voorbereiding is in België toevertrouwd aan 8 militaire en 11 burgerlijke diensten onder centrale leiding van de „Service de la Mobilisation de la Nation", waarvan schrijver de chef is. Laatstgenoemde dienst werkt samen met den Generalen Staf van het Leger. Pharmaceutisch Tijdschrift voor N. I. 1933 No. 6. Aanteekeningen over rijstonderzoek, door Arie Goudswaard. Achtereenvolgens worden in het kort besprokenhet vitaminegehalte van 100 pCt. zilvervliesrijst, de invloed van het pellen, slijpen en polijsten op de rijst, de invloed van het wasschen op de rijst, de onbetrouwbaarheid der P2 05 bepaling en de bruikbaarheid van de dubbelkleuring van rijst voor de benaderde quantitatieve bepaling van het zilvervlies. De bij dit beknopte arti kel behoorende bronnenopgave maakt het den lezer gemakkelijk dieper op dit onderwerp in te gaan. Het Economisch Weekblad voor N. 1. van 16 Juni 1933 No. 50 bevat een reeks artikelen over „Rijst van belang voor allen, die betrokken zijn bij den rijsthandel of wat daarmede in verband staat. v. W. bespreekt het Invoer verbod van rijst en de Beperking van den rijstinvoer, A.M.P.A. Scheltema behandelt o. m. de Ontwikkeling van de rjstsituatie in de laatste jaren, E. de Vries: Het Javaansche rijstjaar. Vooral is voor ons van belang de in laatst genoemd artikel voorkomende grafiek van de seizoenfluctuatie der padi- en rijstprijzen, waaruit blijkt, dat gedurende de maand April de padiprijzen en gedurende de maand Mei de rnstprijzen, hun laagste punt bereiken. Voorts bespreekt E. de Vries het Ujstvervoer op java in 1930 en 1931 en Th. J. Odenkirchen het Inter gewestelijke vervoer van rijst. In Mavors 1933 No. 5 besluit Maj. Int. F. Fokkinga zijn artikel „Aan-en afvoer van levensmiddelen, enz. te velde met een beschouwing over de belading der proviand- en haverwagens. Schrijver concludeert tenslotte, dat de verple- gingsvoertuigen van het Ned. Leger over ruime vervoermogelijkheden beschik ken en men zich ook bij extra vervoer nog wel zal kunnen redden, althans

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 92