5 Y a 1 a 2 21. Verslag omtrent het weduwen- en weezenfonds der Europeesche offi cieren van het Nederlandsch-Indische leger over het jaar 1931. 's Gravenhage, Algem. Landsdrukkerij. 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. l.a. 2. 26. Verslag omtrent het weduwen- en weezenfonds van Europeesche mili tairen beneden den rang van officier bij de Koloniale troepen over het jaar 1931. 's Gravenhage, Algem. Landsdrukkerij. 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. l.a. 2. 34. Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië over 1931. Weltevreden, Repr. bedr. Top. dienst. 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. l.a. 2. 65. Verslag van de Postspaarbank in Ned.-Indië over 1932. Y. a. l.a. 2. 94. Jaarverslag van den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst over 1931. Batavia, F. B. Smits. 1933. 1 dl. 1 bd. Y a. l.a.2. 112. Verslag omtrent de eigen pensioenfondsen voor de Indische landsdie naren over 1931. 's Gravenhage, Algem. landsdrukkerij. 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. l.b. 42. Acht en zeventigste verslag van het Bestuur van het Djati-Gesticht voor hulpbehoevende en verwaarloosde kinderen. Y.a. l.b. 48. Verslag van het Weezengesticht der Protestantsche gemeente te Soera- baja over 1932. Soerabaja, G. C. T. van Dorp Co. 1933. 1 dl. 1 bd. Y.a. l.b. 49. Vier en zeventigste jaarverslag der inrichting voor jongensweezen te Soerabaja over 1932. Soerabaja, De Toekomst. 1933. 1 dl. 1 bd. Y.a. l.b. 50. Verslag van het verbond van vereenigingen van overheidsdienaren over 1932. Bandoeng, N.V. Mij. Vorkink. 1933. 1 dl. 1 bd. Y.a. 2. b. 8. Twee en twintigste Jaarverslag (1932). Koninklijke Vereeniging „Kolo niaal Instituut". Amsterdam, De Bussy. 1933. 1 dl. 1 bd. Y.a.2.b. 8. Koninklijk Koloniaal Instituut. Mededeeling No. XXXII Afd. Volken kunde No. 5. Aanwinsten over 1932. Amsterdam, De Bussy. 1933. 1 dl. 1 bd. Y.b. l.a. 45. Luchtmacht. Driemaandelijksch tijdschrift. Assen, N. V. boekdr. v. h. H. Bom. 1932. e. v. Y.b l.d. 14. Rüstung und Abrüstung. Berlin, E. S. Mittler Sohn. 1933. 1 dl. 1 bd. Y.b. 2.a. 117. Volksraad. Overzicht betreffende het zittingsjaar 1930-1931. Weltevreden, Landsdrukkerij. 1931. 1 dl. 1 bd. Y.b.2.a. 135. Wie is dat? Naamlijst van ongeveer 3000 bekende personen op elk gebied in het Koninkrijk der Nederlanden. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 1932. 1 dl. 1 bd. Z. a. 1. 18. Atlas van Nederlandsch Oost-Indië.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 99