(aan de overzijde van de Skroda) is de vijand aan het wijken; de terugweg naar Lomza moet den vijand worden afgesneden". De aanval werd goed voorbereid door artillerievuur, waardoor de vijand genoodzaakt werd zijn stellingen te ontruimen. Het reeds eerder genoemde rechter vóór-bataljon bereikte het bosch, schoof eenige flankdekkingen uit, voor zoover het bosch dit toeliet en rukte langs den weg verder voorwaarts. Links van het bataljon, bij het nevenkorps werd hevig strijdrumoer vernomen. Ondertusschen was het stikdonker geworden en was het be ginnen te regenen. Het bataljon bereikte de rivier, waar door de voorhoede werd vastgesteld, dat de brug was afgebrokende balken en planken bevonden zich echter aan den eigen oever. De bataljonscommandant gelastte de spitscompagnie de brug te herstellen, opdat de mitrailleurcompagnie en de gevechtstrein van het bataljon zouden kunnen volgen. Op het oogenblik echter dat de spitscompagnie deze opdracht wilde gaan uitvoeren, blik semde uit het dorp aan de overzijde van de rivier plotseling een vuursein. Op dit teeken brandde van alle zijden, zelfs uit den rug van het bataljon, een moorddadig infanterievuur losook artillerie projectielen sloegen in. Het bataljon geraakte in paniek niemand wist wat er gebeurde, allen schoten wild naar alle richtingen. Het tumult werd nog vergroot door het gesteun en gekerm van de gewonden, dat door het bosch hol werd weerkaatst. De troepen drongen in achter- waartsche richting terug; een kreet weerklonk: „alles rechts omkeert De bataljonscommandant overziet echter bliksemsnel den hache- lijken toestand en roept zijn manschappen toe, of zij hem alleen willen laten De bataljons-adjudant, die naast hem staat, heft een „hoera"-geroep aan, dat door de onmiddellijke om geving wordt overgenomen en zich snel naar alle zijden voort plant De paniek is bezworen het bataljon stormt voor waarts en is weinig oogenblikken later paniek en aarzeling vergeten. Ten slotte nog enkele voorvallen uit den Wereld-oorlog, welke ons wederom laten zien, hoe troepen, welke door een paniekstemming zijn aangegrepen, door het rustige optreden van den commandant of van één der manschappen dan wel dooreen handeling, welke afleiding of ontspanning geeft, weder tot be zinning komen. Voorbeeld 18. Eind September 1914 braken bijna dagelijks in de Duitsche loopgraven aan het Westfront vuurpanieken uit, welke als regel werden uitgelokt door eenige schoten van den vijand. Een der hevigste dezer vuurpanieken, welke noch door fluitsignalen was 701

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 11