derlijke onderdeelen, bij de andere wapens en diensten vereenigd met beroepspersoneel in eenzelfde onderdeel zal deze inslag ons noodzaken tenminste aanvankelijk onze eischen voor die eenheden lager te stellen, totdat het gros der militie zich grondig aan het militaire milieu en de daaraan verbonden physieke eischen zal hebben aangepast. Tot dat tijdstip zal het noodig kunnen zijn voor bepaalde opdrachten uitsluitend beroepseenheden te bestemmen, welke mogelijkheid overigens immer bestaat door de aanwezigheid van onze maréchausséebataljons, die zelfs nog boven de overige veldinfanterie v. w. b. specialisatie uitsteken. Over den invloed van bergterrein op het gebruik van de verschil lende wapens is het voorschrift uitvoerig. Releveeren wij slechts dat de vele doode hoeken, het dikwijls onmogelijk maken een vuurplan voor de automatische infanterie- wapens te ontwerpen zonder hiaten, en den artilleriesteun bemoeilijken, waardoor de infanterie-krombaanwapens van groot belang zijn, terwijl voorts het bergterrein bijzondere voordeelen biedt voor individueel vuur. Soortgelijke omstandigheden kunnen zich voordoen in onze „vlakteterreinen" welke zeer dikwijls plaatselijk vrij geacciden teerd zijn. Daarnaast werkt de niet te ruime uitrusting met auto maten onzer infanterie het meer op den voorgrond treden van het individueel vuur in de hand. De karige voorziening met artillerie zal bovendien oorzaak zijn, dat vaak de infanterie op zichzelf aangewezen zal zijn. Evenals het voorschrift voor het optreden in bergterrein aangeeft, zal daarom ook onze infanterie haar kracht moeten zoeken in verrassing en omvatting. De gelegenheid daartoe zal haar echter wel niet zoo gemakkelijk geboden worden als bij de onderbroken fronten in bergterrein. In de verdediging leenen de automatische wapens zich in het bijzonder tot het enfileeren van hellingen of het met vuur afsluiten van een vallei. Van storende mitrailleurvuren op grooten afstand op 's vijands gemeenschappen zullen wij ons i. v. m. beschikbare wapens en munitie in het algemeen moeten onthouden. Bijzondere aandacht verdient de werking van strijdgassen in terreininzinkingen en ravijnen. Het optreden van lichte en middelsoort vechtwagens is beperkt tot gunstige terreingedeelten. De anti-tankwapens zijn in het gebergte gemakkelijk verdekt op te stellen en daardoor gevaarlijker voor de vechtwagens dan in gewoon terrein. Bij ons zijn ook in de vlakte gunstige terreingedeelten voor een optreden van vechtwagens schaarsch, zoodat dit wapen nog geen ernstig probeem oplevert. De beperkingen die het bergterrein aan het gebruik van de artillerie oplegtweinig gelegenheid voor het inzetten van vlak- baangeschut op middelbare afstanden uitsluiting van zware con centraties door moeilijkheden bij de ontplooiing van de artillerie 711

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 21