lingen des te belangrijker gevolgen kunnen hebben naarmate de herstelling moeilijker is en meer tijd vordert. Zal eenerzijds dus het rendement onzer zwakke pioniertroepen groot kunnen zijn, voor den noodigen aanleg, verbetering en her stelling van wegen zullen zij wel ontoereikend blijken. Het zoo ver mogelijk als de tactische toestand gedoogt vooruitschuiven in het operatiegebied van afdeelingen burgerwerkers onder mili taire leiding zal daarom bij ons regel moeten zijn. Betreffende den vliegdienst nemen wij slechts de aanwijzingen over, dat de bombardementsvliegdienst in bergterrein een bijzon der rendement kan hebben, door de ligging der doelen in de valleien en de belangrijkheid der kwestbare punten. Ook in wegenarm terrein kunnen de gevolgen van een lucht bombardement op een vitaal kunstwerk zeer groot zijn. Mochten wij te eeniger tijd nog eens over, zij het uiterst bescheiden, lucht verdedigingsmiddelen bij onze mobiele troepen beschikken, dan zullen zij zeker niet in de laatste plaats ter bescherming van deze kunstwerken moeten worden ingezet. Uit Hoofdstukken II en III, behandelende den invloed van het gebergte op de mogelijkheden van optreden en op het gebruik van de groote eenheden, stippen wij slechts aan, dat bij de behandeling van de samenstelling der divisie een zekere voorkeur spreekt voor gemotoriseerde boven hippomobiele onderdeelen en treinen, overigens in elk geval in combinatie met een deel van den trein op draagdieren. Deze voorkeur vindt zijn verklaring in de punten betreffende den transportdienst (56 t/m 59). Waar onze aanvoerlijnen immer grootendeels door bergterrein zullen leiden en ook in de vlakte onze terreinen vaak wegenarm zijn, zal dikwijls, en zeer zeker in het achterland, de transportdienst volgens de beginselen van dit voorschrift moeten worden geleid. Wij doen daarom de ]uist bedoelde punten hieronder vrijwel in hun geheel volgen Algemeen. 56. Troepentransporten leveren in bergterrein meer moeilijk heden op dan in normaal terrein als gevolg van de geringe ontwikkeling, de beperkte capaciteit en de gevaarlijkheid der bestaande wegen. Bovendien kosten werken tot uitbreiding van het wegen net veel tijd, hetgeen gewoonlijk niet aanvaardbaar is. De uitgestrektheid van het front, de lange omwegen die moeten worden gemaakt om van de eene vallei in de andere te komen doen automobielvervoeren, die meer vrijheid en snelheid aan bewegingen verschaffen, van bijzonder belang zijn. Aangezien veelal geen varianten op de vervoersrichtingen kunnen worden toegepast, heeft de minste onderbreking uit gebreide opstoppingen tengevolge, waardoor op een deel van het wegennet alle bewegingen tot staan kunnen komen. 713

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 23