Een subidie werd toegekend aan de scholen der Zendings genootschappen. Sinds 1893 is aan het onderwijs de noodige aandacht besteed de huidige stand ervan vindt men in bijlage 1, waarin tevens het onderlinge verband der Gouvernementsscholen is aangegeven. Ter toelichting van deze bijlage het volgende A. Particulier onderwijs. Koranscholen. De Koranscholen vormen de meest primitieve wijze van Inheemsch onderwijs. Het wordt door den dorpsgeeste lijke in het bedehuis of een andere daarvoor geschikte gelegenheid gegeven en leert niets anders dan het reciteeren van een gedeelte van den Koran, alsmede de gebruiken van het Islamitische geloof. Pesantrens. Hier wordt het meer uitgebreide godsdienstonder wijs gegeven. De leerlingen zijn er meestal intern, de geloofsstudie gaat er zeer verkennis van lezen en schrijven voor hen, die er langer blijven, zelfs kennis van de Arabische taal, is vereischt. De studie duurt soms wel tien jaar. Tarekats. Evenals bij het Christelijke geloof bestaan er bij het Islamitische ordes van personen die meenen door afzondering, door onthouding en meditatie nader te kunnen komen tot het ware geloof. Deze genootschappen duidt men aan met den naam tarekat; de voormannen dezer Tarekats zijn de „Sjechs". Scholen van Inlandsche vereenigingen. Deze werden reeds eer der besproken. A. B. C.-cursussen zijn instellingen van particuliere vereenigingen ter bestrijding van het analphabetisme. Aan volwassenen wordt hier het lezen en schrijven bijgebracht. Zendings- en missiescholen. Deze worden onderhouden door Katholieke dan wel Protestantsche instellingen. Zeer bekend zijn o. a. de scholen der Rijnsche Zending in de Bataklanden. B. Gouvernementsonderwijs. Volksscholen. Aan de volksscholen ontvangen de Inlandsche kinderen het meest elementaire onderwijs, omvattende lezen, rekenen en schrijven in de landstaal, dan wel in het Maleisch. Bovendien wordt hun eenige kennis bijgebracht van den landbouw. De leertijd is drie jaar. Standaardscholen. Waar de bevolking der steden een grootere ontwikkeling noodig heeft dan die van het platteland, wordt deze haar bijgebracht aan de Inlandsche tweede klasse- of standaard- scholen. Behalve lezen, schrijven en rekenen worden hier onder wezen teekenen, aardrijkskunde en natuurkennis, terwijl men ook met rekenen verder gaat dan aan de Volksschool. 717

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 27