De A. O. 1930 No. 3 handelt over het militaire vereenigings- wezen. Militaire vereenigingen mogen uitsluitend belangenver- eenigingen zijn, de politiek mag noch in vergaderingen, noch in organen tot uiting komen, tenzij zuiver zakelijk behandeldevenmin mag steun verleend worden aan personen, groepen of vereenigin gen bij het nastreven van staatkundige doeleinden. De militaire belangenvereeniging moet overigens zuiver mili tair blijven, aansluiting bij bonden of federaties van niet-militaire belangenverenigingen is niet toegelaten, terwijl ook het samen gaan van de militaire vereenigingen onderling is verboden. Overigens moge naar deze Algemeene Orders verwezen worden. De militaire vereenigingen. 1. Nederlandsch-lndische Officiers Vereeniging (N. 1. O. V.). 2. Vereeniging van Officieren van Gezondheid in Nederlandsch- Indië. 3. Vereeniging van Reserve-Officieren in Nederlandsch-Indië. 4. Europeesche Onderofficiers Vereeniging? „Ons Aller Belang". 5. N. I. Roomsch Katholieke Onderofficieren Bond„St. Ignatius". 6. N. I. Vereeniging van Protestantsche Onderofficieren„Pro Rege". 7. Vereeniging van niet-Europeesche Onderofficieren Oentoek Keperloean Kita". 8. Vereeniging van Amb. en Men. Onderofficieren „Onderlinge Steun". 9. Perserikatan Minahasa (Menadoneesche militairen). 10. Ambonneesche korporaals en soldatenvereenigingDe Am- boinees. 11. Vereeniging van Timoreesche militairen: Perserikatan Mili tair Timor. Alle vereenigingen hebben rechtspersoonlijkheid en zijn uit sluitend belangenvereenigingen. Slotaanteekening. Het vorenstaande wil geen aanspraak maken op volledigheid; slechts de belangrijkste vereenigingen en de meest besproken onderwerpen werden behandeld. Hierbij werd speciaal rekening gehouden met hetgeen voor den militair van belang is, n. 1. de uitingen van het extreme vereenigingsleven onder de inheemsche bevolking. Hierdoor wordt aan de volksbeweging als geheel onrecht ge daan. Het overgroote deel der Inlandsche intellectueelen toch is op een heel andere en meer voor de bevolking van belan» zijn de wijze, werkzaam. Gewezen zou kunnen worden op hetgroote 724

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 34