Dit geval lezende, vroegen we ons af, of het onder zulke om standigheden niet aangewezen is, dat het Hoofd Hospitaal direct bij opname van zoo'n patiënt aangezien de korpscommandant de afwijking beschouwt als „ontstaan in en door den dienst" het om zoo te zeggen nog versche geval, dadelijk door een commissie doet onderzoeken en haar bevinding in een verklaring doet vast leggen Doet een commissie zulks een jaar na het uitbreken van de ziekte, dan is ze veel te veel afhankelijk van de aanteekemngen van de verschillende behandelende doktoren en van de mindere of meerdere nauwkeurigheden, waarmee deze gesteld zijn. De kwestie, waarom het hier eigenlijk gaat, komt echter nog. De man, die eerst afgekeurd was in en door den dienst en nu door de hoofdcommissie niet in en door den dienst, zag zich hierdoor zijn „vol pensioen" over 20 dienstjaren ontgaan. Hij diende een rekest aan den Legercommandant in om het lichaamsgebrek, waarvoor hij afgekeurd werd, te doen beschouwen als „ontstaan in en door den dienst". De Legercommandant overwoog toen het volgendeDe man is verpleegd „met behoud van inkomsten", dus zijn korpscomman dant beschouwde het geval als ontstaan in en door den dienst, waarmede het Hoofd Hospitaal accoord ging. De commissie in Malang keurde patiënt af voor een gebrek, ontstaan in en door den dienst. Wanneer de man nu met een andere einduitspraak het Leger verlaat kan het niet anders, dan dat aan het rechtsgevoel van den betrokken militair een gevoelige knak wordt toege bracht. Bovendien hield de Legercommandant rekening met een schrijven van den toenmaligen minister van koloniën, geschreven in den tijd toen de verschillende pensioenreglementen tot stand kwa men, dus in 1920 ongeveer, en in de correspondentie over de pensioenreglementen ter sprake kwam, wat eigenlijk onder ont- staan in en door den dienst, moest worden verstaan. In dien brief schreef de minister dan, dat hij den indruk had, dat de Indische Regeering te angstvallig zocht naar eene redactie, welke tot beperking zou leiden van de pensioensuitgaven wegens ,in en door den dienst" ontstane gebreken en daardoor gevaar liep, haar doel voorbij te streven en de kans te vermeerderen, dat 'onbillijkheden zouden plaats hebben. Voorts zegt de minister in dien brief, dat hij destijds reeds opmerkte, dat het minder nadeelig voor 's Lands dienst is, dat nu en dan een enkei miliiair wat milder wordt behandeld dan hij billijkerwijs zou kunnen eischen, dan dat het getal van hen, die door ziekte of verminking gedwongen de gelederen verlaten, met naar hun meening onvol doende pensionneering, zich ophoopt. Dit alles bracht den Legercommandant er toe dit geval te be schouwen als „ontstaan in en door den dienst". Niet-medische motieven gaven daarbij dus den doorslag. 733

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 43