Hebben wij hierboven de factoren opgesomd en zeer in het kort toegelicht, welke in het algemeen het moreel van den troep in ongunstigen zin kunnen beïnvloeden en waardoor de troep gevoelig wordt voor de paniekstemming, wij mogen naast deze algemeenheid nimmer uit het oog verliezen, dat ten slotte de aanleg van het individu steeds zal beslissen in welke richting de gevoelsuiting, als reactie op het ondervondene, zich zal uitleven, een factor welke beslissend zal kunnen zijn op de gedragingen, van de groep, waartoe het individu behoort. Opzettelijk hebben wij in de bovenstaande regels een belangrijke factor, de verrassing, gesupprimeerd. De verrassing is namelijk van zoo overwegenden invloed op de geestesgesteldheid van het individu en van de groep, dat wij aan dit element, dat als één der voornaamste oorzaken tot panieken is te beschouwen, eenige afzonderlijke alinea's willen wijden. Ook het A. T. V. noemt de verrassing als factor van invloed op het moreel: „wanneer de tegenstander werkelijk verrassenderwijze van een tot dusver onbekend oorlogswapen gebruik maakt'' en als directe aanleiding tot panieken „overvallingen door den vijand" en „plotselinge schrik bij onverwachte gebeurtenissen, ook al zijn die op zich zelf beschouwd van weinig beteekenis vooral bij duisternis en in weinig overzichtelijk terrein kunnen de gevolgen hiervan zeer ernstig worden (paniek)." Wij allen kennen de groote waarde en de belangrijke tactische beteekenis van het element der verrassinghet artikel van den Majoor der Infanterie M. H. DU CROO, voorkomende in I. M. T. 1933 No. 2: „De toepassing van de verrassing op het Westfront" spreekt overigens duidelijke taal. De vreesaanjagende en daardoor paniekstichtende uitwerking van de verrassing trachten wij zelf steeds toe te passen bij het ontwerpen van het gevechtsplande stoot op de flank en in den rug van den vijand. Doch wij bezien de verrassing als regel slechts als een tactisch procédé laten wij haar thans een oogenblik uit een psychologisch oogpunt beschouwen. Hiervoren bespraken wij reeds de reactie van het individu op het onbekende, het onvoorbereide. Hoe veel meer spreekt dit, wanneer de troep plotseling wordt geplaatst voor iets onverwachts, terwijl dat onverwachte bovendien een bedreiging van eigen positie en eigen leven inhoudtDe schrik is plotseling en hevig, verwekt daardoor een heftige emotie de reactie is spon taan. Men begrijpe, hoe hachelijk de toestand onder deze om standigheden kan worden, indien niet door plotseling krachtig ingrijpen en door het strak aanhalen van de teugels door den bevelvoerende, de troep niet meer in de hand kan worden :gehoudenDe troep, die op dat oogenblik aan zich zelf wordt overgelaten, is in vele gevallen voorbestemd tot zelfvernietiging,. €94

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 4