In dit rangspensioenreglement worden de Indische jaren nog dubbel geteld. Na 30 jaren, dus 15 Indische jaren, zijn de militairen pensioen- rijp en krijgen dan een vast pensioensbedrag, dat voor lederen rang is vastgesteld en dat normaal pensioen wordt genoemd. Voorwaarde om dit normaal pensioen na 30 dienstjaren, aan den bereikten rang verbonden, te krijgen, is, het doorgebracht hebben van minstens twee jaren in werkelijken dienst in dien rang. Deze twee jaren „werkelijken dienst" hebben niet de beteeke- kenis van één jaar maar inderdaad van „twee" dus in dit geval geen halveering. Wanneer zulk een militair gepensionneerd wordt na meer dan 30 dienstjaren, is voor elk jaar meer dienst een vast pensioens bedrag vastgesteld. Na 40 dienstjaren stijgt dat bedrag niet meer en men noemt dan ook het pensioen na 40 jaar het „hoogste bedrag. Dus „normaal pensioen" na 30 jaar; het „hoogste bedrag naD4e° militairen, die onder dit rangspensioenreglement vallen, kunnen evenals de onderofficieren van het diensttijdpensioenregle- ment, het leger verlaten óf met voortdurend pensioen, öf met tijdelijk pensioen, öf met onderstand voor ééns. Dit hangt af in de le plaats, van het aantal dienstjaren en in de 2e plaats van het „al of niet buiten staat" zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien. Is de militair „niet buiten staat" dan krijgt hij onderstand voor ééns met minder dan 8 jaar dienst (Hollandsche jaren) t>ldellJk pensioen met 8 jaar dienst en minder dan 12 jaar, voortdurend pensioen met 12 jaar dienst en meer. De verklaring „buiten staat" met de verschillende variaties, hebben weer denzelfden invloed, zooals bij het diensttijdpensioen voor onderofficieren het geval was. Daar gaf „geheel buiten staat" recht op z/3 van het normaal pensioen, terwijl het normaal pensioen 36°/„ was van den pen sioensgrondslag, dus 24 °/o van den pensioensgrondslag. Hier bij het rangspensioenreglement krijgt de militair, als hij geheel buiten staat" is, ook 2/3 en wel van het aan den rang ;'eVe^risna;™'egehbeeTaagna.oog aan de bepalingen van he, d'wS,enete3airönder di, rangspensioen,egienren, vallend, afgekeurd wordt voor een gebrek, in en door den dienst ontstaan krijgt hij het „volle normale bedrag", dus over 30 jaar, verbonden aan den rang, dien hij op dat moment heeft. In dit geval is het niet noodig, dat hij twee „werkelijke" dienstjaren in dien rang heeft maar is bij wijze van spreken, één dag voldoende. 745

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 55