Men denke zich de vertwijfeling der troepen in, die plotse ling voor de toepassing van een tot dusvere onbekend strijd middel van den tegenstander komen te staan Het gevoel wel te willen maar niet te kunnen, door gebrek aan doelmatige afweer middelen tegen het nieuwe wapen, brengt het individu tot wan hoop. Onder deze omstandigheden bekruipt het individu het gevoel onvoorwaardelijk aan den vijand te zijn overgeleverd, met als ge volg een steeds groeiende zucht tot zelfbehoud door de vlucht de paniek is er Wij noemen als voorbeeld slechts het eerste gebruik van oor- logsgassen door de Duitschers in Vlaanderen in het jaar 1915, waardoor de Geallieerden volkomen werden verrast en dienten gevolge groote verliezen leden. Had de Duitsche legerleiding toen maals voldoende vertrouwen gehad in de tactische, maar vooral ook psychologische uitwerking van dit nieuwe strijdmiddel en op grond van deze overtuiging voldoende reserves beschikbaar ge houden om de door de verrassing ontstane paniekstemming te verhoogen en uit te buiten ongetwijfeld had zij een be langrijken strategischen zet op het oorlogsschaakbord kunnen doen. Juist door dit gebrek aan vertrouwen van Duitsche zijde werd nu slechts een tactisch succes geboekt. Een ander voorbeeld is de verrassing, welke de vechtwagen op het slagveld teweeg bracht, waarbij het gevoel van overgeleverd te zijn aan deze schijnbaar onkwetsbare, metalen aanvalsinstru- menten, bij de troepen eveneens vertwijfeling en paniek deed ontstaan. Door het niet juist waardeeren van de gevechtswaarde van de tank door de Duitsche legerleiding kon men dit verschijnsel tot het einde van den Wereldoorlog blijven waarnemen. Wij deden in het bovenstaande slechts enkele grepen uit de ■overweldigende hoeveelheid beschikbaar bewijsmateriaal, doch meenen onze zienswijze hiermede voldoende te hebben verduide lijkt. Het is nu maar de vraag: „moeten wij deze calamiteit rustig afwachten en over ons laten komen Zijn er tegen het ontstaan van panieken op het gevechtsveld geen voorbereidende maatre gelen of voorzieningen te treffen, waardoor de kans op een der gelijke ramp tot haar kleinste afmetingen wordt teruggebracht?" Laat ons het vraagstuk thans van deze zijde bezien. De remedie tegen panieken in het algemeen en tegen die op het gevechtsveld in het bijzonder laat zich samenvatten onder de trilogie opvoeding opleiding oefening. De opvoeding van kader en minderen, hun karaktervorming, diè moet de grondslag vormen, waarop de aanvoerder met ver trouwen, wanneer eenmaal de nood aan den man komt, zijn troepen in het gevecht durft te voeren. Opvoeding en karakter vorming, ziet daar twee onafscheidelijk verbonden begrippen, 695

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 5