5. HEEFT DE POSTDUIF VOOR MILITAIRE DOELEINDEN HAAR WAARDE VERLOREN? door B. Het is niet algemeen bekend, dat de Rijkspostduivendienst in Nederland sedert 1 Januari 1932 uit bezuinigingsoverwegingen is opgeheven. Voor Ned. Oost Indië is zulks reeds in 1931 geschied, zoodat noch in Nederland noch hier te lande meer over militaire postduiven wordt beschikt. Wanneer men evenwel leest, dat Japan voor de aanschaffing van honden en postduiven ten behoeve van het leger in Mant- sjoerije een bedrag van ongeveer 25.000 gld. heeft beschikbaar gesteld en men leest o. a. over het veelvuldige gebruik van postduiven gedurende den wereldoorlog, dan vraagt men zich af, of deze opheffing vooral voor Ned. Oost Indië geen nadeelige gevolgen zou kunnen hebben. Aangezien vele lezers niet zullen weten bij welke gelegenheden postduiven in den wereldoorlog zijn gebruikt geworden, is het wel aardig de lezing, gehouden door den heer Leenaerts, voor de radio in België hier gedeeltelijk weer te geven. „Tot voor enkele jaren werd de duivenliefhebberij nog be schouwd als een doodeenvoudig, gemakkelijk tijdverdrijf, waaraan meer slechte dan goede factoren verbonden waren. Deze meening was als vastgeankerd en niets vermocht daar tegen. De oorlog nochtans, met al zijn gruwelen en al zijn rouwen, zou bij velen eene kentering teweegbrengen. Het is, o bittere spotternij, de wereldramp geweest, welke aan onze liefhebberij de gelegenheid heeft moeten bieden, zich in haar waar daglicht te stellen om klaarblijkend te bewijzen, dat zij voor meer verheven doeleinden aangelegd is. Onze vliegduif is gedurende het geheele verloop van den oorlog de ontegenzeggelijk nuttige helpster onzer soldaten geweest, en zeker is het dat, dank zij de diensten door haar op de onder scheidene fronten geleverd, menigen onzer dapperen nog heden het daglicht aanschouwen. Er is ons spijtig genoeg, weinig bekend omtrent de verrich tingen onzer duiven bij het Belgische leger. De legerverslagen vermelden desaangaande nagenoeg niets. Het is evenwel, dat vanaf den dag der schending onzer onaf hankelijkheid onze gevleugelde boden gebruikt werden. 754

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 64