De Bond is onderverdeeld in 16 afdeelingen, welke zijn gevestigd 3. op Java in: Batavia, Meester-Cornelis, Buitenzorg, Tjimahi, Bandoeng, Gombong, Djokjakarta, Soerakarta, Salatiga, Magelang, Sema- rang, Soerabaja, Malang en Madoera. 'II. in de buitengewesten in: Palembang en Soengei Gerong, terwijl in Goendik, Madioen, Kediri en Medan buitenleden zijn gevestigd. Om het geregeld oefenen van de duiven te bevorderen en aan te moedigen worden jaarlijks door het Legerbestuur wedvluchten uitgeschreven, waarvoor militaire medailles en prijsdiploma's worden beschikbaar gesteld, namelijk een verguld zilveren, een zilveren en een bronzen medaille, benevens bij elke medaille een prijsdiploma voor de gezamenlijke afdeelingen: Batavia, Meester- Cornelis, Semarang, Djokjakarta, Soerakarta, Soerabaja, Gombong, Madoera, Palembang, Soengei Gerong en Buitenzorg, terwijl een zelfde aantal medailles en prijsdiploma's wordt beschikbaar gesteld voor de gezamenlijke afdeelingen in bergterrein, t. w. Bandoeng, Tjimahi, Magelang, Salatiga en Malang. De voorwaarden waaraan de wedvluchten moeten voldoen, opdat de afdeelingen kunnen mededingen naar de medailles en prijs diploma's zijn de volgende. Achtereenvolgens moeten gevlogen worden in vlak terrein de afstanden 150, 200,250 en 300 km. en in bergterrein deafstanden 125, 150, 180 en 225 km. volgens een door het Legerbestuur vastgesteld oefenschema, waarin de richtingen waarin gevlogen moet worden zijn aangegeven. Aan deze wedvluchten mogen slechts deelnemen geregistreerde duiven van minstens een jaar oud, welke voorzien zijn van door den A. J. P. B. uitgegeven ringen. Na afloop van het vliegseizoen (aanvangend 1 Januari en ein digend 1 December d. a. v.) ontvangt het Departement van Oorlog door tusschenkomst van het Hoofdbestuur van elk der afdeelingen de opgaven van de 5 duiven, welke op de vier genoemde afstan den het beste prestatie-gemiddelde behaalden. Aan de hand van deze gegevens wordt alsdan beslist welke duiven voor toekenning van de medailles en prijsdiploma's in aanmerking komen. Behalve bovengenoemde medailles en prijsdiploma's, welke op het einde van elk vliegjaar worden uitgereikt, zijn bovendien door het Legerbestuur militaire vliegdiploma's beschikbaar gesteld om te worden uitgereikt aan de eigenaars van duiven, welke bij een wedvlucht volgens het meergenoemde oefenschema, a. in vlak terrein over een afstand van 100 t/m 199, van 200 t/m 299, van 300 t/m 399 en van 400 km. en meer een snel heid hebben ontwikkeld van respectievelijk 1000 m., 900 m., 800 m. en 700 m. per min. 759

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 69