welke de voornaamste taak van den officier in vredestijd om sluiten. Het leiding geven, het weten te bevelen en te bezielen, de opvoeding tot innerlijke discipline, het aankweeken van den geest van kameraadschap den groepsgeest het opvoeden tot een hoog moreelziet daar eenige zaken, welke in vredestijd den grondslag moeten vormen voor het doen uitgroeien van den troep als een eenheid in de hand van den commandant, waarbij als uiteindelijk doel moet worden gesteld, dat het weder- zijdsch contact tusschen commandant en troep zoo hecht dient te worden, dat de paniek gevolg van het uiteenvallen van den groepsgeest wordt voorkomen. Wat de opleiding betreft willen wij volstaan met de woorden, aan te halen uit het „Rapport au Ministre" betreffende de In struction Provisoire du 6 octobre 1921 sur l'emploi tactique des grandes unités" „L'experience de la guerre a confirmé une fois de plus la nécessité d'une instruction d'autant plus soignée que les armes sont plus per- feciionnéeselle a également montré 1'importance primordiale des facteurs morauxle courage, la discipline, le patriottisme sont restés, les forces essentielies d'une armee, l'esprit de sacrifice et la volonté de vaincre sont toujours les garants du succès final". Ziet hier het geheele vraagstuk „in a nutshell" voor wie zich den geest van deze woorden heeft eigen gemaakt, vormt de op leiding geen probleem meer Om ten slotte de troepen reeds zooveel mogelijk vertrouwd te maken met de door hen te verrichten oorlogshandelingen en met de omstandigheden, welke zij op het gevechtsveld zullen ont moeten, dient aan de oefening van den troep de meeste zorg te worden besteed. Bij oefeningen en manoeuvres dienen de ge- vechts- en oorlogsomstandigheden der werkelijkheid zoo getrouw mogelijk te worden nagebootst en mogen bij de grootere oefe ningen niet de vredesfactoren, doch moeten de oorlogsomstandig heden domineeren (bijv. doorloopende oorlogstoestand, „kriegs- maszige" verpleging, munitieaanvulling, enz.). Manoeuvres kunnen ook uit dien hoofde niet worden gemistDat ten einde het oorlogsbeeld zoo volmaakt mogelijk te doen zijn een bewape ning en uitrusting van de troepen, welke volledig beantwoordt aan de eischen van den tijd, niet kan worden gemist, behoeft geen nader betoogOndanks het streven om binnen het nauwe oorlogsbudget ons leger zooveel mogelijk op het gebied van. bewapening en uitrusting te moderniseeren, staan wij hier te lande, wat dit betreft, bij het opzetten en houden van oefeningen nog voor groote moeilijkheden en zal voorshands nog te veel gebruik moeten gemaakt van het „sterretje" uit ons A. V. O. Als laatste punt van bespreking zijn wij nu gekomen tot het voornaamste element, dat bij panieken of beterbij de bestrij ding van panieken zijn invloed kan doen gelden: de houding 696

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 6