763 Deze zeer uitvoerige, ietwat breedvoerige studie, hoewel in het algemeen 'betrekking hebbend op grootere legerafdeelingen, dan waarover wij kunnen beschikken wordt zeer ter lezing aanbevolen. Wissen und Wehr, April 1933, Betrachtimgen iiber Kavallerie, door Lt. gen. b/d Erfurth. De krijgsgeschiedenis leert, dat de perioden, waarin het ruiterwapen als het belangrijkste wapen op den voorgrond trad, plotseling ontstonden om dan weer op oogenschijnlijk onverklaarbare gronden over te gaan in perioden, waarin het gebruik van gesloten cavalerie-eenheden in den slag niet meer of hoogst zelden plaats vond. Het hoogste punt in de ontwikkeling van de „Schlachtenkavallerie" werd bereikt door de cavalerie van Frederik den Orooten en verminderde snel na den Napoleontischen tijd. Hoe langer hoe meer kwam tegen het einde van de 19e eeuw het vuurgevecht van de afgezeten cavalerie op den voorgrond. In den Russisch.Turkschen oorlog van 1877/'7S, in den Boerenkrijg, en in den Mandsjoerijschen oorlog bleek dat duidelijk. Op het einde van de 19e eeuw was de Legercavalerie niet meer de „Schlachtenkavallerie'' van vroeger tijden, doch ging meer en meer door de invoering van automatische wapens gelijken op bereden infanterie. Zoo was de toestand bij het ontbranden van den wereldoorlog, toen men nog meende een „Schlachtenkavallerie" te bezitten, hoewel in werkelijkheid haar tijd voorbij was. In den wereldoorlog brachten die neuen Waffen den Untergang der Alten; es gibt seit dem Weltkriege keine Kavallerie, aber auch keine Infanterie mehr. Das Schlachtfeld der Gegenwart kennt keinen geschlossenen Verband mehr, es gibt nur noch den Einzelkampfer, den Qualitatskrieger. Nicht das Trans- portmittel ist das Entscheidende, sondern das Kampfverfahren und die dabei gebrauchten Waffen. Diese sind aber fiir alle Kampfer heute die gieichen. In dem groszen Schmelzofen des Wehkrieges sind die alten Waffen. Infanterie und Kavallerie zu einer einzigen neuen Waffe zusammengeschmolzen worden, dem Schiitzen. Die Artillerie allein ist in alter Gestalt auch in der neuen Zeit bestehen geblieben; daneben haben auf der Erde sich als neue Hauptwaffen entwickelt das Machinengewehr das dem neuen Zeitalter sein Kennzeichen gibt, und der Kampfwagen, der eine erste Lösung fiir den Kampf gegen das Machinengewehr bedeutet". Meer dan ooit geldt voor de 20e eeuw de leer van Schlieffen, dat de beslissing slechts kan worden verkregen door den aanval in te zetten van verschillende zijden. Door de langgerekte fronten wordt het omvatten van 's vijands vleugel echter steeds meer bemoeilijkt, daarvoor zijn moderne snel-verplaatsbare verbanden noodig, die zoo verrassend optreden, dat een tegenstander geen gelegenheid wordt gegeven zijn tegenmaatregelen te nemen. Deze snel-verplaatsbare verbanden nemen de taak over, welke vroeger de cavalerie toebehoorde. Schr. eindigt zijn zeer interessant opstel, dat een duidelijk beeld geeft van de geschiedenis van het ruiterwapen met de woorden: „Wenn es gelingt die von unserer Zeit geforderte neue Waffe in idealer Weise zu entwickeln, dann wird das alte Wort des Polybios in neuer Fassung vielleicht auch noch einmal für uns gelten: „Es ist besser, nur die Halfte der feindlichen Schiitzen und eine Ueberlegenheit an beweglichen Kraften zu haben als dem Feinde in beiden Waffen gleich zu sein". Gasdienst. Militaire Spectator Maart/April 1933, Gasbevelen door le Lt. Fiéver. Ten vervolge op de beschouwingen over het tot stand komen van het Leger-gasbevel en het Divisiegroeps-gasbevel, welke voorkomen in vorige op stellen, bespreekt Schr. het Divisiegasbevel. Om te voorkomen, dat reeds bij den eersten vijandelijken gasaanval een groot gedeelte van de paarden verloren gaat, moeten stallen gebouwd worden. Op andere wijze is geen collectieve bescherming mogelijk. Aangezien dit

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 73