765 initiatief aan zijn kant en bovendien ook de keuze van de plaats waar geland zal worden heeft. Het gaat hier niet om de verdediging van een „hgne", maar om die van „une grande surface". Schr. komt tot de conclusie, dat hieraan voldaan kan worden door: het geheelé territoir in zonen te verdeelen, deze zonen te voorzien van troepen, welke verdeeld worden in bewakings- en alarmtroepen, in verdedigingstroepen op de meest kwetsbare punten en in aanvalsafdeelingen, welke laatste evenals de bewakingstroepen moeten voorzien zijn van middelen van versneld vervoer. Ten slotte moeten zooveel mogelijk hindernissen worden aangebracht op de plaatsen waar een landing mogelijk is. Het belangwekkende artikel, dat zeer zeker voor ons de bestudeering waard is, eindigt schr. met: „II ne pourrait qu'un jour la plupart des nations concluent un accord limitant ou interdisant l'emploi de certains moyens d'attaque. Maïs co mme le dépot de détachements chez l'ennemi n'a rien de cruel, d'inhumain, ce procédé ne sera certainement pas proscrit. Etudions-le done, et pour nous défendre contre lui et, le cas échéant, pour nous en servir". Luchtmacht. Mei 1933. Beteekenis en gebruik van den jachtvliegdienst in Frankrijk Het artikel dat bewerkt is naar een „conférence sur la chasse" voor de „Ecole Supérieure de Guerre" in 1930, is een vervolg van het over hetzelfde 'onderwerp handelend opstel in het Februarinummer van „Luchtmacht". Schr. legt nog eens den nadruk op de groote spaarzaamheid welke bij den inzet van luchtstrijdkrachten moet worden betracht en geeft aan, dat, aangezien de jachtvliegdienst niet alles kan doen omdat de jachtverbanden niet tegelijkertijd kunnen „beschermen" of „tegenwerken en vernietigen", het noodig is dat de bevelvoering, afhankelijk van de manoeuvre, welke zij heeft ontworpen, en van de ontwikkeling van het gevecht: a. duidelijk aan den jachtvliegdienst omschrijft, wat zij van haar verwacht. b. de volgorde van belangrijkheid aangeeft, volgens welke de uitvoering van verschillende opdrachten moet worden verzekerd. De verdere uitvoering van de opdrachten moet door de bevelvoering worden overgelaten aan den commandant der luchtstrijdkrachten; immers deze alleen kan den inzet aan middelen voor de opdrachten bepalen, afhan kelijk van de vijandelijke luchtwerkzaamheid, de atmosferische omstandig heden, het aantal beschikbare vliegtuigen, de mate van uitputting der vliegers. Vervolgens stelt Schr. de vraag: „Wanneer zal de bevelvoering aan haar jachtvliegdienst vragen om te „beschermen" en wanneer om een „tegenwer- kings-en vernietigings"-opdracht uit te voeren en hoe moet de volgorde van belangrijkheid voor deze opdrachten worden opgesteld Als antwoord op deze vraag kan slechts gelden, dat geen schema voor het gebruik van den jachtvliegdienst kan worden gegeven, indien de jachtvliegdienst moet optreden in verband met gevechtshandelingen op den grond. Elk geval vereischt een afzonderlijke oplossing. Schr. geeft dan eenige voorbeelden, o.a. het geval, dat slechts over een zwakken jachtvliegdienst wordt beschikt; aangezien dit toeval meer in onze verhoudingen past mogen wij hetgeen Schr. hierover mededeelt den lezer niet onthouden n. 1.„Dan kan er dikwijls geen sprake van zijn den jachtvliegdienst te verdeelen in gedeelten, welke belast worden met de „bescherming", welke groote beschikbare effectieven vereischt, en andere, welke belast worden met de „tegenwerking en vernietiging". Dan zalerveelzl niets anders overblijven, dan dat men de opdracht geeft den vijandelijken verkenningsvliegdienst rusteloos aan te vallen. Aldus wordt de vi;and gedwon gen, een belangrijk gedeelte van zijn jachtvliegdienst voor „bescherming" in te zetten, welk gedeelte dan voor offensieve doeleinden verloren is. Het gevolg hiervan zal dus zijn, dat een betrekkelijke vrijheid van handelen voor den eigen verkennings- en waarnemingsdienst wordt verkregen". Nooit mag worden vergeten, dat het moreele overwicht, hoofddoel van de luchttactiek moet zijn en dat dit overwicht slechts verkregen of behouden kan worden door offensief op te treden, dus door de „tegenwerking en vernietiging". De jachtvliegdienst is daartoe in staat door de snelle verplaatsbaarheid, zoodat

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 75