2. DE ONTWERP-OORLOGSBEGROOTiNG IN HET ALGEMEEN FINANCIEEL VERBAND. Uit de door Z. E. den Commandant van het Leger en Hoofd van het Departement van Oorlog in den Volksraad gehouden rede bij de behandeling in eersten termijn van de ontwerp- oorlogsbegrooting voor 1934. (Zitt. 1933— 1934, vergadering van 23 Augustus 1933). „Mijnheer de Voorzitter De heer Van Mook heeft de ontwerpbegrooting in hoofd zaak willende bezien in het algemeen financieel verband ge tracht het karakter van de oorlogsbegrooting te omschrijven. Het geachte lid onderscheidt daarin als allereerste grondslag de leger- formatie, en onderkent daarin een element van aanmerkelijke stabiliteit. Mijnheer de VoorzitterIn dit verband vraag ik de aandacht van de geachte leden voor de hun verstrekte grafieken en wel thans in het bijzonder voor grafiek I. Mijnheer de VoorzitterEen enkele blik daarop zal U over tuigen, dat de legerformatie in perioden van mindere welvaart immer belangrijk versoberd werd en in de jaren onmiddellijk na den wereldoorlog zelfs bijna 30 °/0 boven de huidige uitging. Ook de in dit jaar door de reorganisatie verkregen versobering kan bezwaarlijk aangeduid worden als „een relatief geringe ver mindering". De vermindering is zelfs zoodanig, dat de formatie thans een lager cijfer aanwijst dan in eenig voorafgaand jaar in deze eeuw; de formatie in 1926 en 1927 de jaren, waarin zich de onlusten op Java en Sumatra voordeden telde zelfs nog 1000 man meer. De ervaring heeft intusschen geleerd, dat de formatie van 1926 onvoldoende was, om de handhaving van orde en rust te verzekeren. Niettemin is het totaal der huidige formatie nog daar beneden. Evenwel werd bijzondere aandacht besteed aan het zoo goed mogelijk op peil houden van die onderdeelen, welke in de eerste plaats een rol moeten spelen bij de vervulling van de primaire taak van het leger, terwijl daartegenover sterker versoberd werd op de combattante onderdeelen, welke bij die taak minder op den voorgrond treden, en op de non-combattante onder deelen. Opgenomen achter in dit nummer, Red, 804

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 34