3. HET MODERNE STRAATGEVECHT door J. J. SEGERS, le Luitenant-Adjudant der Infanterie, (met 7 schetsen.) Het is in de laatste jaren maar al te duidelijk gebleken, dat de soldaat niet slechts de landsverdediging als de meest ideale taak moet beschouwen, maar dat het leger in tijden van woe lingen, oproer en revolutie ook de ultima ratio van een staat beteekent. Het leger is immers de laatste inzet, wanneer blijkt, dat bij ernstige ongeregeldheden de politie niet meer berekend is voor haar taak. Gezien de gebeurtenissen na den wereldoorlog, is het onder werp „straatgevechten" een der meest actueele geworden. Het optreden tegen verzetslieden en oproerlingen moet, vooral onder de huidige tijdsomstandigheden, als een zeer belangrijke, maar tevens zeer moeilijke taak beschouwd worden. In tijden zooals thans van stakingen, demonstraties en aansla gen, alle uitingen van onevenwichtigheid, waarbij groote volks groepen hun ongenoegen en ontevredenheid te kennen willen geven, zijn deze excessen de meest geschikte gelegenheden voor den revolutionnair om te trachten zijn doel te bereiken. Al deze gebeurtenissen kan men beschouwen als waarschu wende kenteekenen van het doel van de roode associatie „socialisme-communisme"de wereldrevolutie, waarin de leer der Sowjet zal overwinnen of ten onder gaan. De leiders van het communisme steken het niet onder stoelen of banken, dat, zoodra zij zich sterk genoeg voelen, de heime lijke burgeroorlog, welke thans reeds door het communisme overal en te allen tijde gevoerd wordt, omgezet zal worden in den openlijken burgeroorlog. Hunne agenten zijn overal in actie, in fabrieken, in openbare en publieke bedrijven, in het leger enz. Die actie is niet onop gemerkt gebleven. „Coming events cast their shadows before". Laat ons dat een waarschuwing zijn. Een oproer van ernstigen aard heeft doorgaans het volgende verloop 808

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 38