Het bovengenoemde personeel omvat slechts het vaste personeel, benoodigd voor den dagelijkschen dienst (onderhond beheer enz)^ Ter beschikking van het legerbestuur te stellen Inl. gestraften kunnen daarbij als koelies worden ingedeeld. Daarenboven is nog een aantal koelies noodig voor de dagelijks wisseS werkzaamheden aan het station. Aangezien het par ticuliere bedrijfsleven gedeeltelijk zal stil liggen, kan worden aangenomen, dat deze werkkrachten ter plaatse kunnen worden 101Ten "slotte nog een korte beschouwing over de benamingvan het in dit artikel beschreven orgaan van den A. A. D. Zooals 1 reeds opmerkte, is het in wezen een verplegingsbasis, zoodat ook deze naam hier niet misplaatst zou zijn. De naam „regelingsstation", welke ik eveneens voor dit orgaan hoorde noemen, lijkt mij echter minder juist. Waarschiinliik is deze naam gebezigd in analogie met Fransche Gare Regulatrice". Men verlieze echter niet uit het oog, dat een 6'. R. een geheel andere functie heeft, waarbij het be§"P regelinv van het vervoer" sterk op den voorgrond treedt. D G R vindt men meestal op een knooppunt van spoorwegen, van waar de treinen in verschillende richtingen naar hunne bestemming worden geleid. Een dergelijke functie is slechts mogelijk bij gro legers en in een land met een uitgebreid spoorwegnet. In onzen op bescheiden voet georganiseerden A. A. D. isvoor een dergelijk begrip m. i. geen plaats. De naam „regehngsstat zou dus tot begripsverwarring aanleiding kunnen geven. 849

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 79