gelijk gehouden aan de bij de meetplaatsbepaling gevonden meet- lengte Lm. De snelheid, waarmede het rolletje door de schijf wordt gedwongen te gaan draaien is dus evenredig aan het product zijdelingsche hoeksnelheid Zm X meetlengte Lm of wel de snelheid van het doel in zijdelingsche zin Vz. De draaisnelheid van het rolletje doet een tweede snelheid- wijzer in een bepaalde richting en over een hoek evenredig aan deze snelheid uitslaan. Door het meten van den uitslag van de beide snelheidmeter- wijzers naar zin en grootte, d.m.v. volgwijzers, is het mogelijk de zijdelingsche snelheid Vz en de snelheid van lengte verandering VI naar zin en grootte te bepalen. Deze snelheden, zijnde de twee componenten van de doelsnelheid, zouden kunnen worden samen gesteld met behulp van een zgn. kruisslede, zoodanig, dat hieruit de resultante V, de grondsnelheid van het doel, wordt gevonden. Behalve dit gegeven zou tevens de richting van de resultante V, dus de koershoek Kh worden gemeten, m.a.w. de richting worden gevonden, waarin het doel zich beweegt t.o.z. van de richting, waarin we het zien. Onafhankelijk van het voorgaande wordt echter de koershoek Kh gevonden met behulp van een zgn. traceur de route. Deze tra- ceur, afgebeeld in fig. II (2), bestaat uit een planchet, hetwelk wordt gedraaid voor zijdelingsche richting naar de meetplaats Zm en wordt verschoven voor de meetlengte Lm. Door een vaststaande schrijfstift P wordt door deze bewegingen van het planchet, de weg getraceerd, welke het doel aflegt. De geregistreerde lijn is dus bij constante vliegtuigkoers recht. Door het meten van den hoek tusschen de strekking van den getraceerden weg en een richting, welke onveranderlijk is, wordt het mogelijk den koershoek Kh te bepalen. Voor de constructie van de snelheid V heeft men dus zoodoende de beschikking over de componenten Vz en VI en de richting van de resultante, den koershoek Kh, terwijl instede van deze 3, slechts 2 gegevens noodig zijn; het is immers ook mogelijk de snelheid V in grootte te bepalen uit den koershoek Kh en één der compo nenten en wel die, waarvan wegens nauwkeurigheid a.a. de voor keur wordt gegeven. In de practijk wordt deze laatste wijze van snelheidmeten, we gens de groote voordeelen welke zij biedt, in het vuurleidings toestel uitsluitend toegepast. c. De wijze, waarop de bepaling van de trefplaats geschiedt, is voorgesteld in fig. III. Fig. III. (1) doet zien, hoe d.m.v. een zgn. mechanische verme nigvuldigingsdriehoek, uit de gegevens snelheid van het doel V en vluchttijd van het projectiel tot de trefplaats T, de weg wordt bepaald, welke het vliegtuig in even genoemden tijd aflegt 894

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 20