A-§■ van den tophoek ACB. De hoek ACB is dus, indien de basis AB een constante is, afhankelijk van den afstand CD a. Men kan dus den afstand a bepalen door alleen den hoek ACB, den zgn. parallaxhoek te meten. Waar nu de hoek ACB gelijk is aan de som van de hoeken CAO en CBO' of wel gelijk aan 2 X de hoek CAO, is het duidelijk, dat men evenzeer door alleen dezen hoek te meten, den afstand a kan bepalen. b. De afstandmeter zelf nu vormt de constante basis AB, het doel, waarvan den afstand moet worden gemeten, is het punt C, de lichtstralen, welke van het doel naar den afstandmeter gaan, zijn voorgesteld door de lijnen CA en CB. De lijnen OA en O'B worden gevormd door lichtstralen, welke afkomstig zijn van twee (één links en één rechts) in het instru ment aangebrachte vaste merken. De meting van de hoeken OAC en O'BC geschiedt in het instrument door, met behulp van wentelbare prisma's, zgn. com- pensatoren, de lichtstralen CA en CB zoolang, resp. om de punten A en B, te draaien, totdat deze samenvallen met de lichtstralen OA en O'B. Het wentelen van de prisma's geschiedt door het draaien van een knop, waaraan tevens een schaal met afstand- verdeelingen direct is gekoppeld. Daar de wentelingshoek van de prisma's de grootte van de hoeken OAC en O'BC, dus van den afstand van C bepaalt, is het mogelijk op de schaal den afstand afleesbaar te maken. Door het inschakelen van een bijzondere inrichting is het ook mogelijk om de prisma's een hoek te doen wentelen afhankelijk van den aan het instrument gegeven doelhoek. Door het draaien aan den knop kan men evenals te voren de prisma's doen wentelen tot de lichtstralen CA en CB samenvallen met de stralen OA en O'B; men moet nu echter de prisma's draaien over een hoek af hankelijk van de grootte van den doelhoek en afhankelijk van den afstand a. De knop, en de schaal eveneens, draaien dus over een hoek, welke een functie is van doelhoek en afstand. Het is hierdoor, dat het mogelijk is op de schaal de hoogte van het doel afleesbaar te maken. 2. a. Het beloop van de lichtstralen in den afstandmeter is schematisch voorgesteld in fig. V (2). z 902 fig. V. C -f—m -4—m/ C C{3 o,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 28