3. DE BROODVOORZIENING VAN HET LEGER IN TIJD VAN OORLOG door A. VOIGT, Kapt. der Intendance. Inleiding. In mijn artikel over het aanvangspunt van den A.A.D. wees ik in het kort op de wenschelijkheid van de opname van brood in de rantsoenen te velde van alle landaarden. Overtuigd zijnde van het groote belang van de broodverstrek king voor de verpleging te velde, leek mij dit onderwerp een nadere beschouwing overwaard. Als men bedenkt, dat brood slechts voor een klein percentage der bevolking (bij de laatste volkstelling op 7 October 1930 telde Java 193.618 Europeanen tegen 40.890.244 Inlanders, 583.360 Chi- neezen en 52.302 Vreemde Oosterlingen) een integreerend deel van het menu uitmaakt, zal het geen verwondering wekken, dat men hier te lande aan dit voedingsmiddel tot dusver weinig aandacht heeft geschonken. Voor de voedselvoorziening als zoo danig is het dan ook van zeer ondergeschikt belang. Zoolang Java over voldoende andere voedingsmiddelen beschikt, kan gebrek aan brood, hoe onaangenaam dit voor vele Europeanen ook zou zijn, nooit tot een ramp leiden. Voor de burgerbevolking op Java behoeven wij ons dus over dit vraagstuk het hoofd niet te breken. T.a.v. het leger is het hiermede geheel anders gesteld. De Europeesche fuselier zal het brood slechts noode uit zijn menu zien verdwijnen en de vervanging van dit voedingsmiddel door hier te lande verkrijgbare surrogaten zal niet bepaald de stem ming onder de Europeesche militairen verbeteren. Afgescheiden daarvan is brood feitelijk het eenige voedingsmiddel, waarop de troep onder moeilijke omstandigheden eenigszins kan rekenen. (Het N.R. is uiteraard, zooals de naam aangeeft slechts bestemd voor gevallen van nood en bovendien in kouden toestand, hoewel genietbaar, toch minder smakelijk. Bij veelvuldig gebruik in kouden toestand zou deze spijs dan ook spoedig tegenstaan.) De moeilijkheden, verbonden aan de verstrekking van warme (w.o. dan te verstaan in den keukenwagen bereide) maaltijden I. M. T. 1933, No. 9. 910

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 36