invoer, vermeld in bovenstaande statistiek, tot de volgende voorraden Ultimo Grootte van den voorraad meer of minder dan de gemiddelde behoefte gedurende 1 maand in 1000 kg. Juni Juli Hierbij is aangenomen dat het verbruik gelijkmatig over het geheele jaar verdeeld is, waarmede ongetwijfeld een kleine on juistheid is begaan. Zoo kan men b.v. tegen Inl. en Chineesch Nieuwjaar op een eenigszins grooter verbruik rekenen. Naar analogie van hetgeen bij den invoer werd geconstateerd, is er geen bepaalde periode in het jaar aan te wijzen waarin we op groote voorraden kunnen rekenen. Ook het verloop van den voorraad is elk jaar weer anders. Overigens blijkt uit deze cijfers, dat ons uitgangspunt van 1 maand voorraad niet zoo heel ver bezijden de waarheid kan zijn geweest, daar men op deze basis op ultimo Juni 1930 over onge veer 2 maanden voorraad beschikte. De risico van een grooteren voorraad zal men met het oog op bederf wel niet vrijwillig aan vaarden. Veel kleiner zou de basis ook niet genomen kunnen worden, aangezien bij ons uitgangspunt van 1 maand voorraad op ultimo Juni 1931 nog slechts voor 10 dagen meel beschik baar was, hetgeen toch wel een uiterst minimum genoemd kan worden. Gaan we nu voor een enkel geval na, hoelang we met den beschikbaren voorraad zouden kunnen rondkomen, en nemen we daarvoor het meest ongunstige tijdstip, n.l. ultimo Juni 1931. Zooals in het voorgaande werd uiteengezet, kan men veilig aan nemen, dat op dat tijdstip op Java nog beschikt werd over 1 maand 2963 ton rond 1500 ton meel. Indien het gelukte op de helft daarvan de hand te leggen, dan kon men daarvan aan het 916 maand 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Januari 403 4 1399 366 283 1056 329 Februari 729 4 498 225 4 87 1555 923 Maart 4 475 4 1202 37 4 1161 - 1167 304 April 4 1137 4 1718 4 140 2452 2139 156 Mei 4 1656 4 1228 4 1202 3519 - 1600 1411 4 2241 4 893 4 1249 F 4220 2963 4 466 4 2613 57 4 1155 4 3881 2127 404 Augustus 4 2575 258 4 1590 3933 2335 4 139 September 4 1910 910 4 1202 3380 1884 537 October 4 1063 329 4 1304 4 3927 - 1650 562 November 4 308 4 26 4 1073 4 2122 462 436 December 0 0 0 0 0 0

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 42