zelf weten hoe die houding in elk geval moet zijn, hoe het hoofd en hals op de voordeeligste manier gebruiken kan. Hieruit volgt dat het aan het paard willen geven van een bepaalde hoofd- en halshouding voor het campagne (militaire) paard strijdig is met een logische rijkunst. Welk nut heeft het in de manege van het paard een opgaande boog van den hals te vragen, als zoowel paard als ruiter die buiten dadelijk over boord werpen? Zou de tijd, die daaraan besteed wordt, niet veel nuttiger besteed kunnen worden, indien wij het paard in dien tijd oefeningen lieten ver richten, die verband houden met zijn werk buiten De invloed die de massa speelt schildert de Generaal L'Hotte in zijn hoogergenoemd werk, als hij spreekt over het beeld dat een troep biedt, die een langdurige marsch verricht. Als de krachten uitgeput zijn, zal het paard hoofd en hals laag dragen: „afin que le poids, porté en avant, se substitue, en quelque sorte, a la force qui lui défaut". „II en est de même chez l'homme fatigué". Indien men een afdeeling infanterie ziet bij het uitrukken, dan loopen allen kranig rechtop met den veldzak op den rug, doch als men diezelfde afdeeling aan het eind van den marsch ziet, „le corps s'est incliné en avant, etc. Ici de même que le cheval épuisé, l'homme obéit a l'instinct. II ne saurait avoir guide plus sur." Nu doet zich hier dadelijk de vraag voor: Indien dit waar is, waarom zullen wij dan eerst aan het paard vragen om in een houding te gaan, die veel van zijn spierkracht vraagt, om later als die spierkracht uitgeput is, hem toe te staan zijn toevlucht te zoeken bij de hulpmiddelen die de natuur het biedt? En waarom zouden wij niet dadelijk het paard toestaan zijn massa te gebruiken tot sparing der krachten, die wij later nog wel hard noodig zullen kunnen hebben Vrees dat het paard bij het naar voren brengen van het eigen gewicht, i.e. door strekken van den hals, door de knieën zal vallen? Ook hier laat ik weer den Generaal L'Hotte aan het woord „II est vrai que, dans les rangs de la Cavalerie, les chevaux se couronnent souvent par suite de l'abandon de la main. Mais il y a un raison a cela; ces chevaux habitués a marcher dans un certain équilibre que leur impose la main, si sans préparation, la main cessant son effect, eet équilibre se trouve rompu par un surcharge des épaules, alors que la fatigue se fait sentir, une chute sur les genoux est a redouter." Het geneesmiddel laat de schrijver er onmiddellijk op volgen, daarmede de natuurlijke rijkunst (Caprilli) en de daarheen voerende methode tot de eenige juiste voor het soldatenpaard verklarend „II n'en est plus de même lorsque, a l'aide d'un dressage bien entendu et de ses fré- quentes applications, les chevaux de troupe 929

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 55