ministerium. Bijzondere gevallen werden bekend gemaakt aan de verschillende laboratoria, omdat daar nut getrokken kon worden van de ondervindingen van anderen. In het bezette gebied hebben deze laboratoria zeer veel nut afgeworpen, waar zij speciaal het onderzoek verrichtten op ver giften in achtergelaten levensmiddelen als meel, bakpoeders, zout, veevoeder, enz. Leidraden werden opgesteld voor het onderzoek van marmelades, spijsvetten, vervangmiddelen van slaolie, worst soorten, bouillonblokjes, zeep, spirituali├źn, artikelen uit zink ge maakt, als etensdragers, de vertinning hiervan. Om den troep voor geldelijk nadeel te behoeden, werden de tandpasta's, mond- en haarwaters enz. voor den aankoop in het groot, onderzocht opdat geen minderwaardige artikelen afgeleverd werden. Evenzoo ging het met de ontluizings-, ratten- en ongedierteverdelgingsmiddelen. Den veldlaboratoria werd ook het onderzoek opgedragen van smeermiddelen, reinigingsvetten, dampbadvloeistoffen enz. en van al deze onderzoekingen werden weder rapporten ingeleverd. De invoering van krachtstroo en krachtvoeder in het leger eischte weer nieuwe arbeid om het onderzoek en de beoordeeling hiervan vast te leggen. Dat de geneesmiddelenzendingen aan gevangenen werden onder zocht spreekt vanzelf. Evenzoo de middelen, die aangewend konden worden om ziekten te simuleerenontwikkelaars voor geheimschrift, en sympathetische inkten. Hier tusschen door wer den de ettelijke watermonsters onderzocht op drinkbaarheid. Talrijk zijn de publicaties van militair-apothekers over de meest uiteenloopende onderwerpenover lederonderzoekover Russische boschbessensap; over reinigingsmiddelen voor de uni form over de bereiding van en waardebepaling in gedroogde groenten; over de bereiding van steriele geneesmiddelen in ampul len, enz. enz. De technische afdeeling van de Afdeeling van Volksvoedsel- vraagstukken werd geleid door een majoor-apotheker. Hier wer den methodes uitgewerkt om voedingseiwitten te bereiden uit ruw suikerbietensap; om beendervet te bereiden; opdat de schaar- sche vetrantsoenen van de arbeiders van zwaar werk konden worden verhoogd; om kolenbesparing te verkrijgen bij de suiker raffinaderij, enz. enz. Toen zich gebrek aan suiker deed voelen, moest saccharine in groote hoeveelheden worden aangemaakt. Dit bracht weer zijn moeilijkheden, daar toluol en zwavelzuur voor den aanmaak van ammunitie moesten worden gebruikt. Zoo moest het dulcine-proces weer ingevoerd worden. Deze sac charine was weer van belang voor de consumptie, daar de bier bereiding wegens gebrek aan koren zeer beperkt was en het bier toen door limonade moest vervangen worden, die weer gezoet moest worden met saccharine. En al deze werkzaamheden werden verricht naast de vele, die gedaan moesten worden zuiver voor 944

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 70