de goede geneesmiddelenvoorziening. Hier over uit te weiden zou uren in beslag nemen. Om een klein denkbeeld te geven van het werk door de Duit- sche veld-laboratoria verricht volgt hier een greep uit de totaal 82.255 onderzoekingen van levens- en genotmiddelen en gebruiks voorwerpen en 20.231 onderzoekingen op ander gebied. Van deze laatste waren er 15.611 physiologisch-chemische en 1707 toxicologische. Van de eerste groep dan noem ik afgekeurd drinkwater-analysen 23793 5915 geneesmiddelen en chemicaliën 3879 484 biermonsters 207 128 botermonsters 2001 586 melk en melkpraeparaten 28782 9928 kaasmonsters 518 155 verven en lakken 81 12 vleesch en vleeschconserven en worstwaren koffie, koffie-ersatz 941 133 petroleum, kaarsen en dergelijke 320 39 ledermonsters 8 3 meel, sago, rijst 1874 366 Door dit onderzoek kon veel schade voorkomen wordener werd eenvoudigweg procentsgewijze minder betaald, indien het product niet aan de eischen voldeed, maar toch nog wel gebruikt kon worden. In enkele weken bespaarde men zoo 100.000 M. Hier ontbrak 1 2 vet in cake, daar 4 suiker; het alcohol gehalte van brandewijn was 32 in plaats van 35 De kunst- honing, die 80 suiker moest bevatten, hield maar 78 waarom zou dat te kort in procenten niet in mindering gebracht worden bij de betaling. Onze productenleveranciers in Holland, merkten dit terdege in hun portemonnaie, daar zij voor gecondenseerde melk in blikjes, in plaats 1.60 maar 54 cent kregen uitbetaald, door het schande lijk lage vetcijfer der melk. Veel werk verschafte het onderzoek van „Ersatzmittel" en „Ersatz für Ersatz", als waschpoeders, oorlogszeepen; niet zelden „gegarandeerd vrij van elke goede eigenschap". Bij al dit werk kwam nog het geregeld onderzoek van genees-, desinfectie- en verbandmiddelen. Te velde moest tusschen al het gewone apotheek werk door, veel tijd en arbeid gegeven worden aan de klinisch-chemische onderzoekingen, waarvoor ten slotte afzonderlijke laboratoria moesten worden ingericht, waar niet alleen chemisch maar ook bacteriologisch en serologisch werk werd verricht door speciaal daarin bekwame apothekers. 945 l 3ÜU4 lübl

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 71