Om de brieven en zendingen aan de krijgsgevangenen te con troleeren werden bij de censuur aparte laboratoria opgericht. Door een apotheker werd een methode uitgewerkt om agar- agar uit de reeds gebruikte voedingsbodems terug te winnen. Aan de apothekers werd opgedragen, de gas-afweermiddelen te onder zoeken, die gebruikt werden in de op den vijand buitgemaakte, gasmaskers. Op allerlei gebied werd werk verricht, waarvan naar buiten niets werd bemerkt en waarvan de resultaten als vanzelfsprekend werden aanvaard. De officieren en manschappen kregen goed drinkwater in goede veldflesschen, goed eten en goed vet in goede etensdragers; hun conserven waren van goede kwaliteit in goede verpakking; hun gasmaskers waren volmaakt; hun kleeding zoo degelijk mogelijk afgewerkt, dat dit voor het grootste deel te danken was aan den onverpoosden ijver, waarmede van af het begin van den oorlog het korps militaire apothekers had gewerkt werd nauwelijks beseft. Wanneer in het bezette gebied rustig de in beslag genomen levensmiddelen-voorraden konden worden ge consumeerd, dan kon dit alleen, doordat alweer de apothekers deze vooraf hadden onderzocht op vergiften. Geen opdracht was hun vreemd of te moeilijk. Een aardig voorbeeld wil ik hier vermelden door een korpsstabsapotheker te velde in Frankrijk, zelf verhaald. Nadat hij verteld heeft van zijn inspecties over het genees kundig materiaal, gaat hij verder „Maar vóór die inspecties mij naar voren brachten, werd mij een zeer eigenaardige opdracht gegeven, die in de loopgraven onder het vuur van den vijand moest uitgevoerd worden. Het gebied n.l. waarin onze stelling liep had onder den dunnen humus een kalklaag. Onze loopgraven waren uit de verte al als een witte linie te zien, die een goed mikpunt voor den vijand bood. De commandeerende generaal vroeg mij of ik die zone niet bruin kon kleuren en toen ik zeide dit wel te kunnen, kreeg ik dadelijk een opdracht daartoe. Een voor dit doel geschikte sub stantie moest, ten eerste een houdbare, ook door regen niet uit te wisschen kleur geven, ten tweede niet te duur zijn en ten derde in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar. Het gelukte mij een der gelijke stof te vinden en na deze achter het front geprobeerd te hebben, waarbij bleek, dat de kleur tegen regen bestand was, werden mij een aantal pioniers ter beschikking gesteld, die onder mijn leiding een gedeelte van de zóne zouden kleuren. De avond van den 22sten April ging ik op weg, om het plan in het Bois des Forges uit te voeren. Toevallig was op dien dag Vilosnes aan de Maas, waar ik voorbij moest, beschoten en ik zag dit deel van den tocht met spanning tegemoet, doch de be schieting was reeds gestaakt. Over Dannevoux, waar zich een kapitein van de genie bij mij voegde, ging de tocht over Drillan- 946

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 72