964 Wanneer wij de Indische terreinen in beschouwing nemen, wil het voorkomen, dat wij tegenover een met tanks bewapenden tegenstander geenszins voor een hopeloozen strijd zullen worden gesteld, mits, en dat is voor ons het punt waar het om gaat, wij beschikken over eenige afweermiddelen. Naar onze meening vormt de invoering van een antitankkanon, dat bovendien voor andere opdrachten tegenover een modern bewapenden tegenstander alleszins op zijn plaats is, mede een der urgente desiderata bij de verbetering van de materieele uitrusting van het leger. Hierbij dient niet vergeten te worden dat de tijd dringt en dat binnen enkele jaren ernstige gebeurtenissen in den Pacific zullen kunnen plaats vinden. Wil men de persberichten gelooven, dan zullen de jaren 1935 en 1936 een crisis vormen voor de belanghebbende mogendheden in Oost- Azië. Welk een lot een dapper strijdend, doch onvoldoende uitgerust leger te wachten staat, leerde ons op ontstellende wijze de strijd om Shanghai en in Mandsjoerije. Luchtdoelbestrijding. De Revue d'Artillerie van Juli j.l. bevat een studie van den Chef d'escadron J. Lucas over de ontwikkeling van het schieten tegen luchtdoelen gedurende de eerste jaren van den wereldoorlog. Waar onderwerpelijk artikel zich min der leent voor een bespreking in een tijdschriftoverzicht, willen wij volstaan met het te vermelden en ter lezing aan te bevelen. Artillerlebestrijding. Lt. Kol. R. G. Cherry bespreekt dit onderwerp in de Juli-aflevering van „The Journal of the United Service Institution of India", in een artikel „Modern Counter-Battery". Het is de bedoeling van schr. op beknopte en niet te tech nische wijze de theorieën in beschouwing te nemen, welke thans ten aanzien van de artilleriebestrijding geldend mogen worden geacht. Hoofdtaak van de artillerie bij de art. bestrijding is, evenals bij alle andere opdrachten, tijdig het vereischte aantal projectielen op de juiste plaats te deponeeren, hetzij in den vorm van neutraliseerende-, dan wel als vernielings vuren. In het algemeen zal in den bewegingsoorlog slechts sprake kunnen zijn, in verband met de beschikbare hoeveelheid munitie, van eerstgenoemde vuur- soort. Voorts leerde de practijk van den laatsten oorlog, dat de beste methode, om een batterij te neutraliseeren, bestaat uit een bombardement met brisant- granaten van een zoo groot mogelijk kaliber, hetgeen uiteraard slechts in den stellingoorlog mogelijk zal zijn. Echter kan een juist liggend kort, doch in tensief bombardement op afdoende wijze een batterij desorganiseeren en voor een bepaalden tijd buiten gevecht stellen. Schr. geeft dan een voorbeeld, om met een beschikbaar gestelde hoeveelheid munitie van ongeveer 150 schoten gedurende 45 min. een vijandelijke batterij te neutraliseeren. De beschieting vindt dan als volgt plaats 5 min. concentratie60 sch. 10 minrust. 4 min. concentratie40 sch. 12 minrust. 4 min. concentratie40 sch. 10 minrust. Keuze van vuurmond. Den besten vuurmond voor de art. bestrijding acht schr. den middelbaren houwitser uit hoofde van de zware granaat, welke deze verschiet. Echter is overigens iedere vuurmond geschikt voor dit werk. Waarneming. Schr. legt den nadruk op de wenschleijkheid van waargenomen vuur, hetzij door grondwaarneming, hetgeen uiterst zelden zal voorkomen, hetzij uit de lucht. Ten aanzien van ballons merkt schr. op „that they are at „the moment rather under a cloud in fact it may be said (by those who like „to mix their methaphors) that they fall between the Scylla of the Air Force, „who see in them a home for tired pilots, and the Charybdis of the army, „who would be glad to take them over were it not for the expense involved",

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 90