974 dien arbeid door de vier groote Europeesche mogendheden te laten onder nemen. Achterstallige leden van den Volkenbond. Blijkens enkele gegevens, welke wij mochten aantreffen in het Augustus nummer van „The Journal of the Royal United Service Institution", schijnt de Volkenbond moeilijkheden te ondervinden bij het innen van de bijdragen van de leden. Ondanks dringende aanmaningen neemt het aantal wanbetalers toe. De achterstallige bedragen beloopen thans reeds 1.000.000 Pond Sterling. Duitschland, dat tot dusverre geregeld betaalde, stelde de laatste bijdrage van 578.000 Pond St. ter beschikking op een bankinstelling te Berlijn, doch ten gevolge van de door de Regeering vastgestelde bepalingen mag dit bedrag Duitschland niet verlaten. Van de overige staten is China de voornaamste debiteur n. 1. voor 409.000 P. St. Voorts Argentinië, Bolivia, Chili, Liberia, Nicaraguay, Uruguay en Peru. Deze laatstgenoemde staat werd gewikkeld in een kostbaren oorlog, waarin de Volkenbond bemiddeling verleendedit vorderde groote uitgaven, doch Peru betaalde sinds 1920 slechts éénmaal de contributie. Maritieme bewapening. Volgens een onlangs verschenen mededeeling van den correspondent van de Times te Tokio van 3 Maart j.l. zal, blijkens een (ook reeds elders aan getroffen) mededeeling van den Japanschen Minister van Buitenlandsche Zaken dit land op de maritieme conferentie in 1935 pariteit eischen met Engeland en Amerika. De Minister wees er op, dat Duitschland, hoewel vernietigd in den oorlog, thans gelijkheid in bewapening te land eischtz. i. ligt in een dergelijken eisch een zoodanige prestige-kwestïe voor het betrokken land be sloten, dat dit de eenige basis kan zijn, welke de volkeren heden nog mogen accepteeren. Japan bouwt thans tot aan de toegestane limiet. Het bouwplan omvat 33 schepen, kostende 33.000.000 P. St., in 3 jaren te bouwen, n. 1. 2 X 8.500 ton kruisers. 2X 10.000 ton vliegtuigschepen. 1 X 5.000 ton mijnenlegger. 14 X 1.400 ton destroyers. 8 torpedobooten. 8 vliegbooteenheden. 6 onderzeebooten. De Vereenigde Staten bouwen: 4X10.000 ton kruisers. 2 x 10.000 ton vliegtuigschepen. 20 x 1.500 ton destroyers. 4 onderzeebooten. 2 X 2.000 ton kanonneerbooten. Bovendien bestemt dit land nog §77.000.000.— voor de moderniseering van enkele slagschepen. H.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 100