In het voorgaande zijn eenige theoretische normen verkregen, nl. maxima onder onze omstandigheden voor de frontbreedten van een bataljon bij hardnekkige verdediging, bij het voeren van een vertragende actie en in den aanval van resp. practisch 1200, 2000 en 1000 m. Moreele factoren bleven vrijwel geheel buiten beschouwing. De waarde aan deze getallen toe te kennen is be trekkelijk en afhankelijk van velerlei factoren, v.w.b. den aanval in het bijzonder van den verleenden artilleriesteun. De gevonden normen vermogen dan ook niet meer dan een indruk te geven van wat voor ons bereikbaar is te achten; in de practijk vraagt elk geval zijn eigen oplossing, waarbij overdenking van den in vloed der in het voorgaande behandelde factoren op die oplos sing wellicht van nut zal kunnen zijn. „Die Ehre des Soldaten liegt in der Pflichterfüllung, in jeder Stellung und Lage, ganz gleich ob die erste hoch oder niedrig', die andre leicht oder schwer, alltaglich oder auszergewöhnlich ist. Es gibt auch im Frieden viel stilles Heldentum, viel Ueber- windung, viel Ausharren, das oft schwerer ist als die frische Tat im Krieg. In ihm aber fordert die Ehre das Letzte vom Mann, die bewuszte Hingabe des Lebens an seine Soldatenpflicht. Bestehen können vor dem Richter musz der Soldat. Vielleicht ist dieser Richter nur der strenge aber gerechte Vorgesetzte und Führer, vielleicht ist es das Urteil der Geschichte, unnachsichtiger als beide spricht der Richter in der eigenen Brustdenn der Mann ist der letzte, höchste Richter der eigenen Ehre." von Seeckt. Gedanken eines Soldaten. 992

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 18