De operatiekamer behoeft geen verdere toelichting; veel gewicht wordt gehecht aan een doelmatige voorbereidingskamer waarin het bedieningspersoneel den volgenden patiënt reeds vooibeieidt, terwijl de operatieploeg in de operatiekamer aan het opereeren is. Hierdoor wordt onnoodig wachten voorkomen en ontstaat dus continuïteit in de operatie-bezigheden. In de sterilisatiekamer is steeds een man van het bedieningsper soneel aanwezig met steriliseeren van verband en instrumenten. Tevens dient deze kamer als voorraadkemer voor medicijnen, verband en instrumenten. Uitgegaan werd van het idee, dat deze 3 vertrekken desnoods door de chirurgische auto zelf geformeerd moeten kunnen worden, wanneer geen bestaande huizen disponibel zijn. Op een 2-tons Chevroletchassis werd daarom een carrosserie gebouwd, die al de daarvoor noodige attributen bevat. In verband met het oorlogsidee werd de carrosserie van dezen wagen zoo laag mogelijk en zoo klein mogelijk gehouden, terwijl de kleur in het grijs-groen werd uitgevoerd. Op het dak van de auto onder het dekzeil bevinden zich de 8 palen of ribben, die de zijwanden steunen en de geheele dakcon structie, bestaande uit staalbuizen, nl. 5 dwarsspanten en 4 nok- spanten. Deze zijn op een heel eenvoudige wijze boven op het dak van de auto gefixeerd, zoodat afschuiven onmogelijk is. Het dekzeil heeft tevens zooals later blijken zal, de functie om tusschen de auto en het operatiehuis te worden uitgespannen en zoo als overdekte gang dienst te doen. In de auto bevinden zich aan de linkerzijde 8 zijwanden (zie foto's IV, V en VIII). Deze zijn telkens in de lengte dubbelgeklapt en hebben dan een hoogte van 1.10 m. Dus bij openklappen wordt deze 2.20 m. Deze 8 wanden nu met de palen en dakconstructie op het dak van de auto, kunnen wanneer daarover nog een dekzeil uitgespan nen wordt, dat eveneens in de auto aanwezig is, een operatiehuis vormen (zie foto III) van 8 meter lengte en 4 meter breedte, met aan den kant een hoogte van 2.20 meter, terwijl in het midden dooi de boogvormige kapconstructie de hoogte zelfs 2.20 0.50 2.70 meter wordt. De zijwanden zijn dus 8 meter lang; de kopwanden ieder 4 meter (zie schets A). Wanneer eventueel een goede ruimte in een bestaand huis voor operatiekamer en voorbereidingskamer aanwezig is, behoeft het operatiehuis dus niet te worden opgezet. Dan blijven de palen en dakconstructie op het dak van de auto liggen en moeten alleen de 8 wanden even van de rails genomen worden uit de auto, om de auto zelf tot sterilisatiekamer te kunnen gebruiken. 1015

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 41