2. PANTSERWAGENS door J. J. MOJET, le Luitenant der Artillerie. Nu ons leger binnen afzienbaren tijd verrijkt zal worden met eenige pantserwagens (-auto's), lijkt het niet ondienstig om een kort artikel te wijden aan dit nieuwe wapen. Een goed overzicht over welk materieel verschillende landen thans beschikken, wordt gegeven in het Wet. Jaarbericht der I. K. V. 1932, blzn. 223 t/m 228, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Eveneens worden ter herlezing aanbevolen de artikelen over dit onderwerp, voor komende in het I. M. T. 1932, Nos. 1 en 4, alsmede het 1ste artikel in den jaargang 1933, No. 3. De organisatie en het tactisch gebruik van pantserwagens (paw.) is, voor zoover ons bekend, slechts in de Fransche en Engelsche reglementen volgens moderne begrippen vastgelegd, bij de bestu deering waarvan men echter steeds in het oog dient te houden, dat in Frankrijk de paw., organiek onderdeel zijnde van de cava lerie, vrijwel steeds in nauw contact met het ruiterwapen optre den, terwijl in Engeland slechts een deel der paw. organiek is ingedeeld bij de cavalerie en ook dan nog worden deze dikwijls voor zelfstandige opdrachten gebruikt. In het navolgende opstel, dat geenszins te beschouwen is als een gedetailleerde reglementenstudie, doch slechts de bedoeling heeft enkele hoofdzaken naar voren te brengen, zullen wij achter eenvolgens behandelen de organisatie, het tactisch gebruik en eenige lessen uit de manoeuvre-practijk. De daarbij gebruikte reglementen zijn Frankrijk Instr. technique a l'usage des unites d'autos-mitrail- leuses (1931) a) Règlement de la Cavalerie, 2me partie (1931), punten 47 en 48 en blzn. 203218 3me partie (1931), punten 81, 120, 121, 174 t/m 179, 249 en 250. Engeland Armoured Car Training, Vol. II (1931) Cavalry Training, Vol. II (1929), blzn. 121 t/m 127. J> Behandelt slechts het materieel „White". 1079 -1-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 17