regel sprongsgewijze vóór het gros van het detachement op de as van beweging van waarnemingspunt tot waarnemingspunt. Het peloton tracht zooveel mogelijk geruischloos en onopgemerkt te marcheer en en zijn snelheid uit te buiten voor het bereiken van de verrassing. Getracht moet worden gevangenen te maken de bewoners der streek worden ondervraagd om inlichtingen omtrent den vijand te verkrijgen. Speciale aandacht moet worden besteed aan het onderhouden van het verband met het deta chement. Wanneer het terrein zulks toelaat, kunnen zij „en reconnais sance" worden gezonden, waarbij eenige cavaleristen of wiel rijders worden toegevoegd om plaatselijke hindernissen op te ruimen, hinderlagen te voorkomen en het terrein naast de wegen te doorzoeken. In open terrein worden de A. M. C. gebruikt in de nabijheid van de voorste cav. af deelingen, welke zij sprongsgewijze van terreinafscheiding tot terreinafscheiding voorafgaan en zoo noodig door vuur ondersteunen. Ook kunnen zij voor het detachement uit gezonden worden om overgangen vast te houden. Voorts kunnen de A. M. C. gebezigd worden voor verkenning op de flank en als flankpatrouille. Engeland. Aangezien paw. vrijwel steeds gebonden zijn aan de wegen en zeer kwetsbaar zijn voor art. vuur, deugen zij in den regel niet voor de tactische nabijverkenning (behalve tegen de flanken) Zelfstandig gebruikt, is het normale procédé, dat de commandant een centraal punt kiest, van waaruit patrouilles langs verschillende wegen in 's vijands richting worden gezonden. Speciale maatregelen moeten worden getroffen voor het tijdig naar achteren zenden van de verkenningsresultaten. Hoofddoel bij de verkenning is het verkrijgen van inlichtingen, waartoe het gevecht slechts als uiterste middel mag dienen. Kan evenwel een vijand verrast worden en hem nadeel worden toegebracht, zonder gevaar voor verhes der eigen wagens, dan mag zulks niet worden nagelaten. Verkenningsdetachementen bestaande uit paw. marcheeren, zoodra aanraking met vijand mogelijk is, sprongsgewijze, met het doel een gunstige positie te vinden vanwaar de patrouilles uitgezon den kunnen worden. In samenwerking met andere troepen, worden de paw. gebruikt als verkenningspatrouilles, snel verplaatsbare vuurreserve of als hulp bij het overbrengen van berichten. De verk. patrs. ageeren op de wegen, de andere troepen in het tusschenterrein. Zij mogen niet zwakker zijn dan 1 sectie, terwijl zij in het algemeen belast worden met die opdrachten, welke aan andere troepen onnoodige ver moeienis besparen of waarbij niet-gepantserde troepen zware verhezen zouden kunnen lijden. Treden de paw. in nauwe samen werking met cavalerie op, dan boeten zij een deel van hun snelheid 1084

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 22