in, hetgeen bij het geven van opdrachten aan deze wapens wel moet worden bedacht. Overigens geschiedt hun optreden in denzelfden geest als bij zelfstandig gebruik. Een zeer speciaal gebruik der paw. bij de verkenning vormt het verzamelen van topografische gegevens t.a.v. de mogelijkheden van optreden van groote cav. eenheden en (of) gemotoriseerde eenheden in het vermoedelijke operatieterrein. In het Eng. regle ment wordt hieraan veel aandacht besteed. Frankrijk. In den regel treden de A. M. C. op in samenwerking met cava lerie, soms echter als beveiliging van per auto vervoerde troepen. Uitgezonden als verkenningspatrouilles handelen de A. M. C. als aangegeven onder „verkenning". Tijdens de marschbeveiliging ingedeeld zijnde in een voorhoede, gaan zij sprongsgewijze vóór de voorste cav. af deelingen uit, echter slechts tot maximum 8 a 10 km. vóór het gros van de te beveiligen colonne. Ingedeeld in de achterhoede, vormen zij bij een terug- tochtsmarsch het achterste echelon, dat, met groote sprongen zich verplaatsende, in het bijzonder waakt tegen verrassingen op de flanken. Ingedeeld in een flankdetachement, waken zij tegen vijan delijke ondernemingen gericht tegen de flank, welke ondernemin gen zij stuiten of vertragen. Optredende als beveiliging van troepen vervoerd op auto s, dragen de A. M. C. zorg voor de beveiliging in front en op de flanken, daarbij op zoodanigen afstand van de colon ne ageerende, dat deze voldoenden tijd heeft om zich in veiligheid te stellen tegen artillerievuur van middelbaar kaliber. Zelfstandig marcheerende paw. eenheden beveiligen zich in front door een voorhoede van een peloton, dat sprongsgewijze tot 10 km. vooruit kan gaan. Het gros marcheert sprongsgewijze van wegenknooppunt tot wegenknooppunt, waarbij de pelotons een tusschenruimte on derhouden van ongeveer 500 m. Bij de rustbeveiliging kunnen de A. M. C. overdag gebruikt worden om het betrekken der voorposten te beveiligen en kunnen zij door het uitzenden van patrouilles de veiligheidszone uitbreiden. Bij nacht worden zij teruggenomen achter de andere troepen. Engeland. Zelfstandig gebruikt, vormt de snelheid der paw. reeds een vei ligheidsfactor, welke hen vrijwaart tegen een flankaanval of een aanval in den rug uitgevoerd door troepen, welke minder snel zijn dan de paw. zelf. Eenheden bestaande uit paw. beveiligen zich tijdens den marscli door een voorhoede en een achterhoede dank zij de marschsnel- heid is het uitzenden van flankpatrouilles meestal niet noodig. De 1085 BEVEILIGING.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 23